Kongos historia
 

Up Kongos historia Geografi & klimat Självständigheten Katanga

Kongos historia

Nedanstående avsnitt är i dess huvuddrag hämtat ur Magnus Eklunds gymnasieuppsats (1996).©

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

  1. Kolonialtidens Kongo
  2. Självständighetskampen
  3. Självständighet, myteri och splittring
  4. Inbördeskriget och kuppen
  5. Efterskrift

Kolonialtidens Kongo

År 1482 hade några portugisiska skepp lämnat hamnstaden Elmina i Ghana. Dess uppdrag var att finna en väg runt Afrika. Expeditionen rundade aldrig Afrikas horn, men fann det gamla kungadömet Kongo, vilket var början på en femhundraårig europeisk intervention i centrala Afrika.

Portugiserna fanns redan tidigare i området och i vissa stater utefter den afrikanska västkusten. Dessa afrikanska stater var väl organiserade såväl ekonomiskt, politiskt som militärt. De kontrollerade själva till fullo sina naturtillgångar vilka såldes på de kommersiella villkor de själva upprättade. De behövde ej träffa någon form av militär allians med portugiserna utan dessa verkade enbart som handelsmän.

I Kongo var det däremot annorlunda. Kongos konung, Mani Kongo, var i själva verket enbart en självutnämnd feodalherre, med ett sämre utvecklat statsskick.

Portugiserna välkomnade Mani Kongo såsom potentiell allierad. Portugiserna såg i en allians en möjlighet att etablera en kristen stat, som en bastion mot islam. Det första avtalet avseende tekniskt bistånd och stöd utarbetades 1490. Med tanke på att boktryckarkonsten hade etablerats i England endast femton år tidigare och att denna kunskap ännu ej nått Spanien får det anses vara enastående av portugiserna att de införde denna form av bistånd i Kongo så tidigt som 1492. Huruvida kongoleserna själva kunde läsa i större omfattning är kanske osäkert.

Kongoleserna

År 1512 upprättades det så kallade Regimentodokumentet. Enligt detta så skulle portugiserna hjälpa konungen av Kongo att organisera sitt kungadöme. Portugiserna skulle implementera ett europeiskt rättssystem och utbilda den kongolesiska armén i krigskunskap.

Vidare skulle hovet utbildas i etikett samt skulle portugiserna vara kongoleserna behjälpliga med uppförandet av kyrkor och tillhandahålla missionärer.

Som ersättning härför skulle portugiserna erhålla skeppsvis med värdefulla varor. Portugiserna lämnade relativt öppet vilka varor som avsågs men exemplifierade med elfenben, slavar och koppar. Såvitt känt är det första gången koppar nämns som mineraltillgång i Kongo.

Omkring 1570 bröt kungariket samman i samband med en tronsuccession. Portugisiska trupper började då att agera i enlighet med alliansavtalet. Det första försöket att på europeiskt sätt etablera en stat i Afrika föll i spillror med total anarki. Kongo bestod då av närmare 200 etniskt skilda stammar, ofta feodalt styrda.

Samtidigt utvecklades slavhandeln explositionsartat och ett enskilt år, 1788, exporterades 104.000 slavar från Afrika. Av dessa kom cirka 30.000 från Kongo och den portugisiska kolonin Angola.

Omkring 1820 började araberna erövra områden i Kongo österifrån samt påbörjade en omfattande slavhandel. Före belgarnas inträde i Kongo hade araberna utskeppat uppskattningsvis femton miljoner kongoleser som slavar. Av dessa dog närmare tio miljoner under transporten. Arabernas rovdrift på slavar höll på att utrota hela befolkningen.

Det moderna Kongo, nuvarande Zaire, kan sägas vara skapelsen av två personer. De två personerna hade väsentligt skild bakgrund med en gemensam nämnare i en enorm girighet och maktlystnad. Kung Leopold II av Belgien och John Rowlands (alias Henry Stanley).

På 1870-talet utforskade denne amerikanske journalist Henry Morton Stanley Kongofloden (fann bl a Livingstone 1871) och öppnade därmed landet för kolonisation. Den stora kolonialmakten Storbritannien visade ett mycket svalt intresse så Stanley vände sig istället till Belgiens kung Leopold II som var betydligt mer entusiastisk.

Vid Berlinkongressen 1884-85 där Afrika styckades upp mellan kolonialmakterna skapades Fristaten Kongo under kung Leopolds egen personliga överhöghet. Han delade ut koncessioner till olika europeiska företag och lät dem exploatera råvarorna i kolonin samtidigt som en nätt summa hamnade i hans egna fickor. Företagen styrde landet i rent vinstsyfte och förde en mycket brutal politik. De
infödingar som t.ex. inte arbetade hårt nog skar man av händerna på som varnande exempel och nitiska kolonialtjänstemän kunde skicka hela korgar fulla med rökta händer till sina överordnade.

Skräckhistorier från Kongo sipprade ut till den internationella opinionen som snart började utöva sin press på Belgien. 1908 övertog Belgiska staten styret över Leopolds personliga territorium och de värsta koloniala avarterna upphörde. Regeringen såg det som sin mission att sakta men säkert civilisera infödingarna och kanske, om några tusen år, låta dem bli självständiga. Man satsade hårt på grundutbildning och sjukvård och invånarna behandlades (kanske på grund av dåligt samvete) bättre än i andra afrikanska kolonier. De tilläts dock inte få någon högre utbildning eller organisera sig politiskt.

Efter andra världskriget understödde belgarna framkomsten av en afrikansk medelklass, s k évoulés. För att få status som évoulé måste man vara kristen, leva i ett monogamt förhållande och bo i ett europeiskt hus. Man underkastades också täta kontroller så att man inte hemföll åt avgudadyrkan eller dylikt. Formellt var de likställda med belgarna men diskriminerades ändå.

En sådan évoulé var Patrice Lumumba som hade fötts den 2 juli 1925 i den lilla byn Katako-Kombe i norra Kasaiprovinsen. Lumumba tillhörde det relativt lilla batelelafolket och genomgick olika katolska och protestantiska missionsskolor. Han älskade att läsa och förstörde sina ögon när han i månljuset plöjde igenom allt från Lenin till Aristoteles och Churchill. Han gifte sig två gånger och fick med sin andra fru, Pauline, tre barn. Efter sin utbildning arbetade han som bl.a. bibliotekarie och
posttjänsteman i Stanleyville.

År 1955 åkte den Belgiska kungen Baudouin runt på en eriksgata i Kongo och träffade Lumumba som han hade ett två timmar långt samtal med. En tid senare reste han tillsammans med några andra évoulés på studieresa till Belgien och när han kom tillbaka arresterades han för förskingring av ca. 12 000 kr. Han har i efterhand hävdat att han använde pengarna till politisk verksamhet men det är mera troligt att han förskingrade dem för att hans skrala posttjänstemannalön inte räckte till för att upprätthålla den standard som krävdes för att få kallas évoulé.

Lumumba dömdes till två års fängelse och under sin fängelsevistelse arbetade han på en bok där han propagerade för humanare fångvård och en starkare ställning för
kvinnan i samhället. Lumumba var en populär person och hans vänner och arbetskamrater hade snart samlat ihop till den förskingrade summan och i början av 1957 släpptes han. Efter frisläppandet flyttade han till kolonins huvudstad Leopoldville som var en betydligt mer politiskt aktiv stad än det relativt lugna Stanleyville.

Självständighetskampen

Från och med 1954 så började det röra sig i Belgiska Kongo. I det belgiska parlamentsvalet hade en mer vänsterorienterad regering tagit makten och i Kongo började en viss politisk verksamhet tillåtas. Det enda som då påminde om ett politiskt parti i landet var Abako, en stamorganisation för bakongofolket som börjat engagera sig alltmer politiskt. Den leddes av Joseph Kasavubu som drömde om att
återupprätta det gamla Kongoriket.

År 1956 publicerade den belgiske professorn van Bilsen en trettioårsplan för Belgiska Kongos politiska frigörelse. Trots att den innebar att Kongo inte skulle bli självständigt förrän 1986 väckte den ett ramaskri i Belgien. Den afrikanska medelklassen tog dock intryck av den och började stärka sina krav på jämställdhet och inom en framtid självständighet. 1958 bildades en rad politiska partier varav de flesta endast representerade en viss folkgrupp. Det enda parti som riktade sig till
Kongos hela befolkning var Mouvement National Congolais som Lumumba var ansluten till.

Under de senaste åren hade Kongo inbringat allt mindre kapital till belgarna samtidigt som kostnaderna för utbildning, sjukvård etc. ökade. Kolonin började bli en förlustaffär. I början av 1959 ledde en demonstration organiserad av Abakopartiet till svåra oroligheter med många dödsoffer till följd. Belgarna blev praktiskt taget tagna på sängen. I åratal hade kolonialdepartementet vräkt ut propaganda om hur svarta och vita levde i fred och samförstånd i Belgiens egen "mönsterkoloni". Man
sneglade oroligt på inbördeskriget i Algeriet och ville inte råka ut för något liknande själva.

Det var antagligen därför som de gjorde en sådan överraskande helomvändning. De lovade Kongo självständighet inom en nära framtid och anordnade en rundabordskonferens för hur den skulle se ut. Lumumba som hade fängslats under upploppen flögs till Bryssel (med tydliga märken efter handbojor och piskrapp på ryggen) för att delta i konferensen som ledare för MNC.

Inför konferensen fanns det två olika läger hos de kongolesiska politikerna. Det fanns de som ville att Kongo skulle vara en lös federation med stort självstyre för provinserna, främst Moïse Tshombe från den rika kopparprovinsen Katanga samt i viss mån Kasavubu. Lumumba däremot ansåg att Kongo måste ha en stark centralregering för att kunna stävja stamstrider och hävda sig mot utländskt inflytande. Man beslöt att lämna frågan om hur den framtida staten skulle se ut till efter självständigheten, vars datum sattes till den 30 juni 1960.

Få länder har varit sämre rustade att möta sin självständighet än Kongo. Endast ett fåtal kongoleser hade någon högre utbildning samtidigt som belgarna som hade administrerat landet lämnade det i masstal trots att man gjorde vad man kunde för att hålla dem kvar. Rivaliteten mellan de kongolesiska politikerna ökade samtidigt som gamla stamstrider började blossa upp. Det såg ut att vara oundvikligt att det enda som kunde följa på självständigheten var kaos.

Självständighet, myteri och splittring

Inför valet som skulle föregå självständigheten satsade belgarna på de moderata krafterna i Parti National du Progrés (PNP), men de förhoppningarna kom på skam för partiet gjorde ett katastrofval. Motvilligt blev Belgien tvunget att acceptera den radikalare Lumumba som premiärminister i en samlingsregering som visserligen hade en bred parlamentarisk majoritet men skakades av inre motsättningar. Kasavubu utsågs till ceremoniell president.

Situationen i provinsen Katanga såg mycket illa ut. Moïse Tshombes parti Conakat hade tagit makten i provinsparlamentet och visade mycket separatistiska tendenser. Katanga var med sina kopparfyndigheter den rikaste provinsen i Kongo och stod för mer än hälften av bruttonationalprodukten. De belgiska gruvbolagen i området stödde Tshombes separatism eftersom de ansåg att de bättre kunde bevara sitt
inflytande i ett splittrat Kongo.

Kung Baudouin reste till Kongo för att bevista självständighetsfestligheterna. På självständighetsdagen höll han ett tal i parlamentet som på ett för de närvarande provocerande sätt idealiserade det belgiska kolonialväldet. Han talade om kung Leopolds "civiliserade" mission och om hur mycket Belgien har gjort för sin koloni. Under kungens tal såg man Lumumba sitta och anteckna. Han skrev om sitt eget
tal. I stället för det neutrala anförande han tänkt hålla gick han till attack mot kolonialväldet:

"Över denna kamp med dess tårar, eld och blod är vi stolta ända in i vårt
innersta. Det var en ädel och rättvis kamp, en kamp som var absolut
nödvändig för att göra slut på det förödmjukande slaveri som påtvingats
oss med våld."
(Graninger&Tägil 1981:98)

Lumumba hade läxat upp den belgiske kungen. Det väckte munterhet hos kongoleserna men i västvärlden och speciellt i Belgien häpnade man över hans fräckhet. Pressen talade om den "otacksamme" Lumumba.

Efter självständigheten skedde allt mycket snabbt. Efter enbart några dagar gjorde soldaterna i den belgiska ordningsstyrkan Force Publique myteri. Man krävde högre lön samt en afrikanisering av de högre befälsposterna. Den belgiske befälhavaren hade skrivit "Efter självständigheten = före självständigheten" på en svart tavla inför sina soldater för att visa att inga förändringar planerades i den rasmässigt organiserade armen inom överskådlig tid.

Lumumba tillmötesgick delvis soldaternas krav och utlovade en afrikanisering av armen men det var för sent. Myteriet hade spritt sig bortom all kontroll och soldaterna började attackera de belgare som stannat kvar. Det var i detta läge som Belgien beslöt att i strid med det gällande vänskapsfördraget intervenera med
fallskärmstrupper för att som det hette "skydda belgiska medborgares liv".

Lumumba var rasande. Det hade räckt med de belgiska trupper som redan fanns stationerade i landet för att fylla den uppgiften menade han. Nu damp det istället ner belgiska fallskärmssoldater i alla landsändar, till och med i dem där inga oroligheter förekom, och började avväpna kongolesiska soldater. Lumumba såg det som ett försök av Belgien att återinföra kolonialt inflytande och det värsta av allt var att den 11 juni förklarade sig Katanga självständigt utan att de belgiska soldaterna gjorde någonting för att hindra det. I själva verket hjälpte de indirekt till genom
att avväpna Force Publiques soldater.

Allt detta stärkte Lumumba i hans inte helt ogrundade misstankar om att det hela iscensatts av Belgien för att åderlåta Kongo på dess rikaste provins. De gånger han luftade sina misstankar i den internationella pressen avfärdades han som paranoid.

Inbördeskriget och kuppen

Lumumba och den kongolesiska regeringen tänkte inte stillatigande låta Kongo splittras. Man vädjade till FN om hjälp och skickade ett telegram till Sovjetunionen där man uppmanade dem att uppmärksamt följa situationen i landet timme för timme.

Lumumba hade en smått naiv uppfattning om hur FN:s intervention skulle se ut. Han förväntade sig att de skulle återta Katanga och kasta ut belgarna, vilket naturligtvis var omöjligt. Belgien hade västmakterna bakom sig och de skulle aldrig ha godtagit någon sådan resolution.

FN skickade trupper till Kongo men undvek att landsätta några i Katanga och gjorde ingenting åt de belgiska trupperna. Lumumba ansåg att interventionen då var meningslös och ett gräl utbröt mellan honom och FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Lumumba stöddes av Sovjetunionen vilket ledde till att västvärldens misstänksamhet mot honom ökade.

Han gjorde en resa till USA för att förbättra sin regerings anseende men fick ett svalt mottagande. Han fick dock sova över i Vita Husets gästhus Blair House och ligga i samma säng som bl.a. de Gaulle och Churchill sovit i - samt kung Baudouin, vilket retade den belgiska pressen oerhört. På tillbakavägen reste han igenom en rad afrikanska länder i vilka han fick ett betydligt större stöd. Det har spekulerats i om det var så klokt av honom att resa utomlands i det här läget. Hans motståndare utnyttjade tiden till att stärka sina ställningar.

Den 5 september avskedade president Kasavubu Lumumba. FN och västvärlden drog en lättnadens suck. Nu hade man väl ändå blivit av med den besvärlige premiärministern. Lumumba svarade dock med att förklara presidenten avsatt och fick stöd av parlamentet. Efter ett tag närmade sig Kasavubu och Lumumba varandra och en försoning verkade vara möjlig. Då tog överbefälhavaren överste Joseph-Désiré Mobutu den 11 september makten i en av västmakterna stödd kupp och Lumumba sattes i husarrest under FN-beskydd. I början av december försökte han ta sig till Stanleyville där han hade stort stöd men tillfångatogs av Mobutus soldater, misshandlades och sattes i fängelse.

Lumumba började bli en het potatis. Han hade ett massivt stöd runt om i landet samtidigt som Mobutus regering började bli allt mer impopulär. Det verkade bara vara en tidsfråga innan Lumumba skulle komma tillbaka. Då gjorde Mobutu slag i saken och skickade honom i januari 1961 som en present till Tshombes utbrytarrepublik där han omedelbart mördades, officiellt under ett flyktförsök.

Sovjetunionen anklagade Hammarskjöld för att ha misslyckats i Kongo och för att agera alltför självständigt mot stormakterna. Han lyckades dock stå emot angreppet tack vare sitt stöd hos de alliansfria staterna. Den 17 september omkom han under oklara omständigheter i en flygolycka vid Ndola i nuvarande Zambia.

Lumumbas dröm om det enade Kongo uppfylldes efter hans död. Katanga gav upp sin självständighet 1962 och Tshombe som tagits till nåder av Mobutu blev premiärminister i hans regering. 1965 avsatte Mobutu honom och har sedan dess styrt landet själv. Zaïre, som landet sedan 1971 heter, har under hans styre präglats av korruption, vanstyre och diktatur under västmakternas beskydd. Mobutu har lagt undan miljarder på olika schweiziska bankkonton och är idag en av världens
rikaste män. Zaïre däremot är fattigt.

Efterskrift

Lumumba hade utan tvekan en annan syn på vad självständighet innebar än vad Belgien hade. De tänkte att om man bara ger dem ett parlament, en flagga och en nationalsång så kunde all fortsätta som förut och europeiska företag kunde fortsätta exploatera landets rikedomar. Lumumba å andra sidan ansåg att Kongos självständighet skulle innebära ungefär samma sak som när Belgien avskildes från Nederländerna eller när USA gjorde sig fritt från Storbritannien. Med sådana skilda
uppfattningar var det som upplagt för konflikter.

Det är oundvikligt att dra paralleller mellan Kongokrisen och dagens Bosnienkonflikt. Lumumba kände antagligen samma sorts besvikelse som Izetbegovic när det politiska läget inte tillät FN ta ställning på centralregeringens sida. Då som nu så var FN beroende av sina medlemsstater. Lumumbas dröm om att de forna kolonierna skulle vara lika oberoende av moderlandet som moderlandet av sina forna kolonier lever dock kvar, om än ouppfylld.

Up Kongos historia Geografi & klimat Självständigheten Katanga

Kongo FN Dag Hammarskjöld UN Light Aircraft Sqd F 22 Minnesglimtar SAAB J29 Tunnan Om hemsidan