Kaminabasen
 

Up FN:s organisation Kaminabasen Svensk FN-trupp

Avsnittet är hämtat ur O Hederéns bok Afrikansk mellanspel (1965). ©

Innehåll:

  1. Allmänt om Kaminabasen
  2. FN till Kamina
  3. Andra skandinaver på Kaminabasen
  4. Återuppbyggnaden

 

Allmänt om Kaminabasen

I hjärtat av Katanga, den rikaste av Kongo-provinser, ligger Kaminabasen. Landskapet omkring basen är på ett egendomligt sätt både levande och sterilt, både storslaget och trist. Åt alla håll breder en slät busksavann ut sig, här och var genomkorsad av yppigt gröna trädstråk där floderna drar fram. Landet är här en högslätt, 1.100 meter över havet, och tack vare detta är klimatet behagligt trots närheten till ekvatorn. Tropisk hetta och fukt ersätts av mild, ren luft, och det är förvånansvärt ont om besvärande insekter. Tse-tse-flugan, Afrikas gissel, som sprider den hemska sömnsjukan bland människor och boskap, saknas således helt.

Kaminabasens militära organisation

 Kaminabasen började byggas 1949. Den var en av de militära baser Belgien byggde i Kongo; andra var Kitona vid Kongoflodens utlopp i Sydatlanten och Luluaborg i Kasaiprovinsen.

Kaminabasen, som ligger 420 km nordväst om Elisabethville, täcker en yta av drygt 500 km2, vilket är mer än en tredjedel av t ex Öland. Basen har över 2.000 byggnader inom området, och var avsedd att rymma omkring 60.000 människor. Basen har två centra, Lumwe (bas 1) ungefär mitt i basområdet och Kalunga (bas 2) i västra delen. Lumwe och Kalunga är sammanbundna med en milslång motorväg.

Byggnadsarbetet leddes av en mycket stor grupp militära och civila tekniker, tidvis uppgående till mer än 500 befäl i olika grader samt 2-3 ingenjörsbataljoner och flera större entreprenörsfirmor. Så gott som allt byggnadsmaterial kom från Belgien.

Administrationsbyggnad

I Lumwe byggdes en av Afrikas största flygplatser. De två landningsbanorna är i det närmaste 3 km långa. Radio- och flygledningsanordningarna hade en räckvidd som täckte större delen av den svarta kontinenten. I anslutning till flygplatsen byggdes även omfattande verkstadslokaler, moderna hangarer och stora drivmedelsupplag.

Nära flygplatsen ligger EPA (Ecole Pilotage Avancé), en stor byggnad avsedd som utbildnings- och förläggningsplats för piloter. Inte långt från EPA byggdes en teknisk skola för utbildning av mekaniker och annan teknisk personal; upp till 200 elever kunde få plats här.

Inom Kalungaområdet ligger basens administrationsbyggnad, stor och magnifik med ett dominerande läge på en höjd. I Kalunga finns också ett modernt sjukhus med 250 sängplatser, och strax utanför området ligger en mönsterfarm av betydande storlek. Farmen, som var en av de omkring 1.000 statliga farmer som belgarna anlade i Katanga, levererade bl a färsk potatis i stort sett året om samt 120-130 ton citrusfrukter av olika slag per år. Vid farmen fanns också arbetarbostäder, kreatursstallar, förråd och andra ekonomibyggnader som ingår i en anläggning av detta slag. Och så fanns det god tillgång på rinnande vatten året om - en faktor av oerhörd betydelse i Afrika.

Sjukhuset

I Kalunga är basens stora verkstäder belägna: bilverkstäder och anläggningar för reparationer av all slags mekanisk och elektrisk utrustning. Vidare finns snickeri, målarverkstad, tvätteri, bageri samt stora förråds- och frysutrymmen.

Officersbostäder

I Kalunga finns vidare välbyggda baracker för omkring ett regemente samt liksom i Lumwe mässar, postkontor, varuhus och simbassäng. Förutom idrottsplats och stor biografteater finns också en imponerande radioanläggning med separata sändar- och mottagarstationer, varifrån man obehindrat kunde utväxla radiotelefonisamtal med moderlandet.

Ecole

Avsikten var att i Kalunga utbilda fallskärmsjägartrupp, och många fina utbildningsanordningar iordningsställdes för detta ändamål. Den stora byggnad som uppfördes för förråd och fallskärmspackning åt förbanden kom senare att få en helt annan användning; den blev i början av 1963 utnyttjad som fångläger för gendarmer och legoknektar.

Kaminabasen ligger två mil från staden Kamina, som givit namn åt basen, vars belgiska benämning var BAKA (Base de Kamina). Staden Kamina kallades av FN-personalen i dagligt tal Kaminaville; dit leder en permanentbelagd väg från Kalunga. Även järnvägsförbindelse finns mellan basen och staden.

Mellan Lumwe och Kalunga ligger vattenverket, en modern anläggning med mycket hög kapacitet. Vattnet tages från vattendraget Lufufui, vars källa ligger i Kalungaområdet. Reningsanordningarna är effektiva och ger ett vatten av mycket hög renhetsgrad. Rörledningssystemet svarar dock inte mot vattnets höga kvalitet; de rör som används är ej rostbeständiga och missfärgar därför ofta vattnet.

Ett flertal skolor finns inom basområdet. Förutom den redan nämnda tekniska skolan i Lumwe ligger en klosterskola i Kalunga, och i närheten av vattenverket finns både folkskola och realskola. Alla skolor har mycket goda utrymmen och verkar väl planerade.

Alla byggnader och anläggningar inom basen är av hög kvalitet och röjer stor erfarenhet av koloniala förhållanden och problem. För befäl och tjänstemän finns ca 400 en- och tvåfamiljsvillor av sällsynt hög standard. Goda bostäder finns också för den kongolesiska befolkningen med plats för omkring 5.000 familjer, vilka också hade tillgång till biografer, idrottsplatser, marknadstorg och verkstäder.

Överhuvudtaget är Kaminabasen en mycket imponerande anläggning mitt ute i bushen, ett gott exempel på god planering och konstruktiv fantasi. Dock hade anläggningen sina svagheter. Vattenledningssystemet var en; även el- och telefonnätet var av dålig kvalitet och drabbades av ständiga avbrott.

Keith Dixon med familj...

Till basen hör ett stort kraftverk i Kilubi, omkring 80 km norr om basen. Kraftverket är välbyggt och försett med högklassiga maskiner av schweiziskt fabrikat. Kapaciteten är 130.000 kW, en effekt som vore tillräckligt att försörja både Norrköping och Linköping med elektrisk kraft (år 1963). Elkraften levererades inte endast till basen; även Kaminaville fick sitt behov tillgodosett från Kilubi via en transformatorstation på basen.

FN till Kamina

Den 3 september 1960 övertog FN ansvaret för Kaminabasen. Närvarande vid övertagandet var bl a major Modin, teknisk rådgivare vid FN i Leopoldville. Redan dessförinnan hade emellertid FN-personal av olika kategorier anlänt till basen. En indisk underhållspluton var bland de första som anlände; plutonen skulle avlösa belgarna i intendenturförrådet, bageriet, slakteriet och bränsleförråden. I basen fanns vidare ett irländskt kompani samt delar av den irländska bataljonsstaben och en kanadensisk signalgrupp med vars hjälp förbindelse med Leopoldville kunde upprätthållas. Ytterligare ett irländskt kompani infann sig snart. 

Den indiske underhållsplutonchefen rapporterade efter sin inventering av förråden att all maniok (kongolesernas mjöl) var så maskinfekterad att den var otjänlig som människoföda och därför borde brännas. Vid ett sammanträde med basens kongolesiska   förtroendemän förklarade dessa att en uppbränning av manioken med säkerhet skulle medföra svältdöden bland kongoleserna, då någon annan maniok inte fanns att uppdriva. För övrigt hade de inte i mannaminne fått sått så god och närande maniok. Den brändes inte heller...

Den 30 augusti hade en studiegrupp med bl a den indiske generalen Rikhye och svenske översten I Wilander landat på Kamina basen för att på uppdrag av generalsekreterare Hammarskjöld studera och framlägga förslag till en framtida användning av basen när dess militära utnyttjande inte längre vore aktuellt.

Det förslag som framlades innebar att basen skulle omändras till en stor civil yrkesskola för utbildning av kongoleser till tekniker, mekaniker, kontorspersonal etc. Denna omändring skulle inordnas i UN Technical Assistance Program, FN:s tekniska bistånd, och ske etappvis under den tid basen användes som militärbas av FN. När tiden ansågs mogen skulle basen överlämnas till kongolesiska regeringen, omdanad till en central för civil yrkesutbildning.

I augusti 1960 uppgick invånarantalet på basen till omkring 16.000 personer, de kvarvarande belgiska truppförbanden icke inräknade. Basens förråd av olika slags förnödenheter beräknades räcka ett år. Planen för FN:s övertagande av basen innebar bl a att den kongolesiska befolkningen även i fortsättningen skulle garanteras full sysselsättning. Samtliga kvarvarande belgare skulle snarast möjligt evakueras till Belgien. Kongoleserna hade aldrig tillåtits att avancera högre än till förmansstadiet, och det var därför nödvändigt att snabbt ersätta de belgiska specialisterna med FN-personal om verksamheten på basen skulle kunna fortsätta.

Personalsituationen var prekär när överste Wilander den 10 september som Temporary Base Commander, tillfällig baschef, fick befälet över Kaminabasen. De sista belgiska trupperna hade lämnat basen redan före den 3 september, och de fåtaliga FN-förbanden som anlänt, däribland ett svenskt kompani, hade baschefen endast till förfogande en civil administrator, en likaledes civil politisk rådgivare samt ett par sekreterare, samtliga från FN-högkvarteret i New York. Truppförbanden hade sina speciella bevaknings- och försvarsuppgifter att sköta och kunde därför inte tagas i anspråk för några av de administrativa och arbetsledande uppgifterna; samtidigt hotades basens verksamhet och underhåll att helt störta samman om inte personalsituationen löstes.

Den första verkliga hjälpen i denna brydsamma belägenhet anlände i slutet av september, då större delen av FN:s militära flyg överflyttades från Leopoldville till Kamina. Ombaseringen var betingad av de goda möjligheter till översyn och underhåll av flygplanen som Kaminabasen kunde erbjuda. Personalen som nu anlände - kontingenten bestod av flygare och tekniker från nio nationer under befäl av överstelöjtnant S-E Everstål - kunde sålunda snabbt övertaga belgarnas uppgift på flygsidan av basen. Därmed var dock de resurserna uttömda, och fortfarande förelåg en brist på minst 40 absolut nödvändiga nyckelmän.

Nästa "hjälpsändning" bestod av en grupp svenska telegrafister och signalister samt ca 20 ingenjörer och tekniker, även dessa svenskar. De förstnämnda placerades omgående i radiostationerna medan ingenjörerna och teknikerna fick i uppdrag att leda arbetena i elverket, vattenverket, verkstäderna etc. Förutom sina egna dialekter talade de kongolesiska arbetarna endast - i bästa fall - en knagglig franska, ett språk som arbetsledaren själv i regel inte behärskade; arbetsledaruppgifterna hörde därför inte till de lättaste. Men det visade sig att gott humör, vänlighet och lämpliga gester kunde övervinna de flesta problemen.

För basens civila stabstjänst var läget fortfarande prekärt. FN-ledningen i Leopoldville bottenskrapade sina resurser, men resultatet var magert. En kassachef och några civila specialister var allt som anlände under första hälften av oktober.

Evakueringen av belgarna fortsatte emellertid som planenligt, och den 15 oktober avreste ca 300 man. Resten, så när som på 40 man, vilka ansågs oumbärliga på grund av sin specialistutbildning, avsågs lämna Kamina före 15 november.

Den 15 oktober avlöstes överste Wilander som baschef av den indiske översten Roy. Förslaget från generalsekreterarens tidigare nämnda studiegrupp på Kaminabasen hade resulterat i ett beslut att basen skulle "civiliseras", d v s en civil befattningshavare från FN skulle övertaga ansvaret och ledningen för basen med en militär rådgivare vid sin sida. Den civile chefen för Kaminabasen anlände i månadsskiftet november/december 1960. 

Det dröjde dock inte länge förrän det visade sig nödvändigt med både en civil och militär chef. Den civile chefen ansvarade för basens underhåll och drift och löd direkt under den civila FN-ledningen i Leopoldville. Den militäre chefen ansvarade bl a för basens försvar; i den egenskapen var han högste chef på basen. Cheferna för flygbasen och senare även jaktflyget löd direkt under FN:s flygledning i Leopoldville utom i frågor som rörde basens försvar, där de var underställda den militäre baschefen.

Andra skandinaver på Kaminabasen

Sverige var icke den enda skandinaviska nation, som hade personal på Kaminabasen. Vid det s k norska sjukhuset verkade danska och norska läkare och farmaceuter med belgiska nunnor och kongoleser som vårdande personal. I FN:s teknikergrupper i Kongo ingick sådana avdelningar som Movement Control, närmast en speditionsorganisation för personal och gods, och EME-team, ett reparationsorgan främst för motorfordon. På Kaminabasen var det i dessa grupper huvudsakligen dansk och norsk personal.

För ordningshållning och trafikövervakning fanns norsk militärpolis. Detta var en språkkunnig avdelning på omkring 15-20 underofficerare under befäl av en kapten. Avdelningen hade ett gott samarbete med de olika bataljonernas militärpolisgrupper. Den norska avdelningen hade också till uppgift att utbilda kongolesisk polis. Sålunda ingick omkring 75-100 kongoleser i en särskild avdelning under den norske chefens befäl. Eleverna var mycket läraktiga men givetvis kunde språksvårigheter ibland verka hämmande.

Det var inte lätt för militärpolisen att utföra sina uppgifter. Man måste ta hänsyn till respektive länders bestämmelser. Så var det t ex i de indiska och kongolesiska förbanden förbjudet för militärpolisen att ingripa mot officerare! Det krävdes mycken takt och finkänslighet att reda ut ett uppträde, där medlemmar från ett flertal nationer var inblandade. Några för FN gemensamma bestämmelser fanns inte. Vid nästan samtliga detachement inom sektorn fanns norsk militärpolis, som till sitt förfogande hade några av basens kongolespoliser. Ett gott förhållande kom överallt att råda med den lokala ordningsmakten.

Hösten 1962 bestämdes att en norsk truppstyrka skulle skickas till Kongo. Norska Stortingets godkännande kom den 15 december. Dessförinnan hade chefen för styrkan, överstelöjtnant V Isaksen, besökt basen för att skaffa sig en uppfattning om de rådande förhållandena. FN:s högkvarter i Leopoldville hade meddelat att varken motorfordon, sängutrustning eller köksattiralj behövde medföras från hemlandet. Allting kunde tillhandahållas av Kaminabasen. Efter samråd med den civile administratorn och sektorchefen insåg dock bataljonschefen att all utrustning måste medtagas hemifrån, då Kaminabasens resurser var helt tagna i anspråk för tidigare anlända förband. I en skrivelse från sektorchefen till det norska luftförsvarets överkommando redogjordes för situationen på basen.

Den 24 december skeppades huvuddelen av materielen med båt från Oslo. Den 2 januari 1963 skedde inryckning till Gardemoen av befäl och manskap och den 14 och 15 skedde avresa med transportplan från det amerikanska flygvapnet. Den 16 och 17 inträffade personalen på Kamina. Materielen anlände till Matadi den 21 januari och började flygtransporteras från Leopoldville den 2 februari. Då transporterna efter omkring en månad var avslutade hade ca 400 ton, en aktningsvärd siffra, fraktats till Kamina.

Det var en synnerligen välutrustad, helt motoriserad bataljon, som anlände till basen. Styrkan utgjorde en reducerad luftvärnsbataljon om 333 man organiserad på stab, stabsbatteri och två kanonbatterier. Sammanlagt fanns 12 st 40 mm Boforspjäser och 12 st 12,5 mm kulsprutor. Som läget utvecklades kom bataljonen för sent för att kunna göra någon insats som luftvärnsförband. Katangas flygvapen var redan utslaget. Bataljonen kom därför att användas främst som infanteriförband. Alla förberedelser var dock vidtagna för att snabbt kunna övergå till luftvärnstjänst. Beväpningen kompletterades bl a med lätta kulsprutor från svenska bataljonen.

Tjänsten kom att omfatta - förutom bevakningstjänst på basen - patrulltjänst inom sektorn samt övervakning av lag och ordning inom några av de större orterna. Framförallt då svenska bataljonen XVIII avlöstes i slutet av april och innan den nya bataljonen hunnit bli varm i kläderna fick norska bataljonen överta huvuddelen av verksamheten inom sektorn. Redan 1 februari övertog bataljonen vakthållningen vid Kilubi kraftverk, den 7 mats övertogs kontrollen i Kaniama. Under april utgick detachementen i Kapanga, Sandoa och Luena ur norska bataljonen. Till sektorstabens operationsavdelning avdelades en officer, som kom att kvarstanna närmare två månader efter det bataljonen lämnat basen. Han efterträddes av en annan norsk officer, som tjänstgjorde till årsskiftet 1963/64.

En omfattande patrulleringsverksamhet utfördes inom sektorn bl a till Kaniama, Kitenge (200 km norr om basen), Munanga (200 km söder om basen) och Kabondo Dianda. I Kitenge var mottagandet synnerligen hjärtligt. Befolkningen hade icke sett någon vit man under de sista 2-3 åren.

För livet på fritiden var det väl sörjt. Kurser av olika slag anordnades, liksom tävlingar i idrott och fotboll med de övriga bataljonerna. I anslutning till förläggningen byggdes friluftsrestauranten "Palmehaven", där också filmförevisningar ägde rum.

FN:s flygchef och sedermera dess ÖB, den norske generalmajoren C Kaldager, inspekterade bataljonen vid ett par tillfällen. Bataljonens tid på Kamina blev tyvärr kort. Redan den 27 maj började återtransporten till Norge varvid all materiel flögs tillbaka till Leopoldville f v b Norge. Före hemresan utförde bataljonen en ståtlig förbimarsch för sektorchefen.

Återuppbyggnaden

Kaminabasens förband kontrollerade i slutet av februari 1963 en yta lika stor som en tredjedel av Sverige. För att hålla kontakten med detachementen i Kabongo, Kaniama, Kapanga, Sandoa, Kaminaville, Bukama och Luena skapades ett fast radionät, varvid bl a den högklassiga gendarmmaterielen kom till användning. Huvudstationen på basen hade ständig passning, och tack vare det goda sambandet kunde man snabbt erhålla rapporter från de olika detachementen.

För personal- och materieltransporter organiserades regelbundna flygningar med DC 3 eller Otter, möjliga genom att de flesta större byar i Katanga har flygfält, primitiva men användbara åtminstone under torrperioden. Att underhålla detachementen per landsväg var otänkbart, då avstånden var betydande och vägarna miserabla. Från basen till Kapanga var det landvägen 600 km = avståndet Stockholm - Malmö.

Den viktigaste uppgiften för FN var att åter få igång den civila verksamheten i sektorn: post, telegraf, landsvägs- och järnvägsförbindelser, livsmedelsförsörjning och sjukvård. Besök avlades ofta hos stamhövdingarna och administrationen i de olika distrikten. Det stötte på en del svårigheter att få folket tillbaka till arbetet. Ofta hörde man: "nu är FN här, FN skall ta hand om oss".

Under våren stabiliserades läget, och det kom att råda ett gott förhållande mellan FN och befolkningen. Alla kom med sina bekymmer till FN-representanterna på platsen. En omfattande patrulleringsverksamhet startade. Det var viktigt att visa FN-flaggan i byarna så att befolkningen insåg att FN övertagit kontrollen. Under 1963 tillryggalade sektorns patruller en vägsträcka motsvarande närmare tre gånger jordens omkrets.

En inventering gjordes av alla förstörda broar och planer gjordes upp hur man skulle kunna få de viktigaste broarna reparerade. Detta planeringsarbete bedrevs vid sektorstaben av en särskild ingenjöravdelning under överstelöjtnant N Falk, senare chef för teknikergruppen på basen. Den viktigaste och mest brådskande uppgiften var att försöka återställa förbindelsen med Elisabethville, d v s återuppbygga broarna vid Bukama. Svenska regeringen medgav att femhundratusen francs (omkring 45 000 kronor) ur bataljonskassan fick disponeras för broarbeten.

Landsvägsbron vid Bukama var till största delen sprängd: av den 167 meter långa bron var 112 m fullständigt förstörda. Stöden var avsprängda och brobana samt räckverk låg på flodens botten. Någon ersättningsmateriel fanns inte. Det bedömdes att svenska bataljonen med tre till fyra månaders arbete skulle kunna återställa bron. Det blev framför allt pionjärplutonen vid bataljon XX under löjtnant Winroth som kom att sysselsättas med detta arbete. Materielen fiskades upp från floden och forslades till basens verkstäder för att repareras samt därefter tillbaka igen; transportvägen fram och åter var 300 km. Maskinell utrustning som t ex kranar saknades.

Genom improvisationer och stor skicklighet lyckades pionjärplutonen med sin uppgift. Det är att märka att plutonen inte var organiserad eller utrustad för så stora arbeten. God nytta hade man av det kongolesförband från basen som var stationerat i Bukama och som hjälpte till efter bästa förmåga. Den nordrhodesiska firman Robert Construction svarade för reparationen av järnvägsbron några kilometer från svenskarnas arbetsplats. Ett mycket gott samarbete kom till stånd mellan pionjärplutonen och entreprenörfirmans personal.

Vid de besök som patrullerna från basen gjorde i olika byar kunde snart konstateras den katastrofala brist som rådde på läkare och medikamenter. De fåtaliga läkarna hade praktiskt taget ingenting, vare sig utrustning eller medicin, för att lindra nöden. I ett område 200 km nordost om basen fanns det en kvinnlig jugoslavisk läkare för 120 000 innevånare. Hon hade en övermänsklig arbetsbörda. Under oroligheterna hade många läkare tvingats att lämna sin platser. Sjukstugorna hade också på flera hall utsatts för en omfattande skadegörelse.

Vid bataljon XX gjordes en insamling för att möjliggöra inköp av vissa medikamenter. Denna gav omkring 6 000 kronor. Samtidigt gjorde läkarna på basen och sektorchefen en framställning till läkemedelsfirmorna i Sverige, Danmark och Norge om bidrag. Framställningen bönhördes över all förväntan; framför allt från Sverige kom stora mängder medikamenter och förbandsmateriel till ett uppskattat värde av omkring 130000 kronor. Distributionen ombesörjdes av basens sjukhus under ledning av den danske chefsläkaren, doktor H Fuglsang. Att detta var en uppskattad hjälp märktes; telegram och tackbrev bl a från Nordkatangas regering anlände.

Under sommaren arbetade järnvägsbolaget i Albertville med att reparera Lengebron 250 km norr om Kamina. Till denna plats avdelades från svenska bataljonen en signalpatrull och en sjukvårdare. Hela området var infekterat med truppminor efter tidigare strider mellan centralregeringens trupper och Katangas gendarmer. En omfattande minröjning måste därför föregå arbetet.

Denna utfördes till största delen av en pluton ur ANC. Plutonen utförde ett gott arbete och det var speciellt två man som var fullständigt fantastiska att oskadliggöra minorna. Dessa utgjordes huvudsakligen av hoppminor, konstruerade så att då man trampar på ett spröt hoppar minan upp och briserar i midjehöjd.

Även svensk personal var tidvis insatt i minröjningsarbetet. Till ledning för röjningen hade man minnycklar som hittats i Kaminaville, när svenska bataljonen tagit staden vid nyåret. Minnycklarna stämde emellertid inte, och en av pionjärerna utlöste en hoppmina. Lyckligtvis omkom ingen, men soldat Boo Karlsson skadades svårt. Furir Björnberg och soldat Rolf Karlsson fick enklare splitterskador. Rapport om skadan sändes via radio till svenska bataljonen, men platsen för olyckshändelsen angavs otydligt, varför det flygplan som sändes ut att hämta de skadade felaktigt gick till Kabongo. Dit anlände senare de skadade med jeep, dock först sedan det blivit mörkt. Piloten, kapten Svedberg, gjorde en uppskattad insats när han i regn med jeepens strålkastare i banändan som enda belysning startade från det uppblötta fältet och återförde de skadade till Kamina.

Arbetet med Lengebron blev klart den 23 juni och trafiken med Albertville kunde komma igång. Några veckor senare blev också järnvägsbron över Lubilashfloden 250 km nordväst om Kamina trafikklar. Den 3 september överlämnades den ombyggda landsvägsbron vid Bukama till Kongo och mottogs av premiärminister Adoula, som höll ett för svenska bataljonen mycket smickrande tal.

Därmed sattes punkt för ett mycket krävande arbete, som främst pionjärplutonen har all anledning att känna sig stolt över. Samma dag invigdes också järnvägsbron vid Bukama och därmed var linjen Elisabethville-Kaminaville-Luluabourg-Port Franqui (1150 km) klar för trafik. Ett viktigt steg mot normala förhållanden i landet hade tagits.

ANC till Kaminasektorn

Våren 1963 flyttade centralregeringen vissa förband ur nationalarmén till Elisabethvilleområdet. Bland annat beordrades 2. bataljonen, som sedan hösten 1962 varit underställd sektorchefen, till Elisabethville. Den ersattes på Kaminabasen av 13. ANC-bataljonen, som blev FN-bataljon.

Den katangesiska befolkningen fruktade soldaterna ur nationalarmén. Genom att underhållstjänsten fungerade dåligt och lönerna ibland inte utbetalades på flera månader, tog dessa förband vad de behövde från befolkningen utan att betala. Av de officerare som ledde bataljoner och kompanier uppfyllde endast ett fåtal de krav, som måste ställas på befäl. Bland underofficerare och underbefäl var tillståndet inte heller bra och disciplinen nådde inte godtagbar standard. Den kongolesbataljon som på basen stod under FN:s befäl hade kanadensiska och svenska officerare till hjälp som instruktörer och förbindelseofficerare. Bataljonen fick regelbunden lön, hade bra förläggningar och god förplägnad och dess uppträdande blev därför i stort godtagbart.

Vid de detachement som avdelades ur svenska och norska bataljonerna fick så småningom även basens kongolesbataljon tjänstgöra, dock alltid tillsammans med svensk eller norsk trupp. Även denna kongolesiska personals uppträdande var oftast gott.

I juni bestämdes att det även i sektor Kamina skulle förläggas en ANC-bataljon. Någon orientering lämnades dock inte till basen om denna förflyttning. I ett telegram omtalades endast att en ANC-officer skulle komma till Kamina. Ingen kom.

Den 11 juni upptäckte jaktflyget en bilkolonn med trupp, som norrifrån var på väg mot Kaminaville. Några lågflygningar gjordes över kolonnen för att man om möjligt skulle kunna fastställa dess identitet.

Utanför KaminaviIle hejdades förbandet av en svensk pluton och chefen för styrkan fördes till sektorchefen. Det visade sig att det var första delen av 20. ANC-bataljonen, som fått order att besätta Kaminaville. Bataljonschefen beklagade sig i Leopoldville för det bryska mottagande han fått med bl a flyganfall! Efter någon vecka var ANC-bataljonen installerad. Det svenska detachementet i Kaminaville utrymde staden men lämnade kvar en liten avdelning för att följa verksamheten där och hålla kontakt med ANC-förbandet.

Nu började ett tillstånd av oro i Kaminaville med omnejd. FN hade ingen befälsrätt över ANC-bataljonen, som löd direkt under de kongolesiska militärmyndigheterna. Den uppträdde som om den befann sig på fientligt område. Kaminabasens förband hade order att samarbeta med den, men gjorda överenskommelser bröts för det mesta och bataljonschefen uppträdde mycket självständigt. En dag lät han t ex konfiskera alla fyrhjulsdrivna fordon i Kaminaville och området däromkring under motivering att sådana fordon var förbjudna för civila. Ett antal köttproducerande gårdar utanför staden, vilka för sin verksamhet var beroende av terränggående fordon, måste inställa alla köttleveranser till Kaminaville.

Svenska bataljonens skickliga reparationstross hade reparerat ett antal gendarmfordon. Bland annat hade fyra pansarbilar av amerikansk tillverkning helrenoverats samt försetts med ny radioutrustning och delvis nya vapen. Kongos arméchef, general Mobutu, krävde av FN att alla dessa gendarmfordon skulle överlämnas till ANC.

Efter en utdragen telegramväxling bestämde FN att pansarbilarna och ett tjugofemtal andra fordon skulle övertagas av 20. ANC-bataljonen, som dock inte hade några förare, kompetenta att köra pansarbilarna. Svenska bataljonen erbjöd sig att utbilda kongolesiska förare, om vagnarna fick disponeras på basen intill tidpunkten för dennas överlämning. Detta godtog inte general Mobutu. Pansarbilarna överlämnades därför, men en av dem hamnade nästan genast i ett bageri i staden. Några ytterligare försök att köra pansarbilarna gjordes icke.

Enligt sektorchefens instruktioner skulle basens förband biträda centralregeringen med att upprätthålla lag och ordning. I enlighet med dessa instruktioner försökte sektorledningen för 20. ANC-bataljonen att inse att man t ex inte fick ta mat och pengar från trafikanter, ej heller våldta kvinnor. Detta ledde i början av oktober till en mycket allvarlig konflikt med ANC-bataljonen. Basens FN-förband anklagades för aggressivitet och inblandning i Kongos inre angelägenheter. General Mobuto tog parti för sina soldater. FN-ledningen i Leopoldville ville gå fram med försiktighet och instruktionerna ändrades till "understöd ANC i att upprätthålla lag och ordning". Alltför ofta fick man sedan från befolkningen höra:

"Varför gör inte FN någonting för att hjälpa oss!"

Den 23-30 oktober inträffade i Sandoa en annan allvarlig händelse med ANC-förband från Dilolo. FN-detachementet i Sandoa bestod vid tillfället av nio svenskar och en hund samt femtio man ur Kaminabasens kongolesiska FN-bataljon under befäl av fanjunkare Rundkvist. På eftermiddagen den 29 anlände från Dilolo en pluton ur ANC med order att efterforska och beslagtaga f d gendarmfordon.

Plutonchefen sökte samband med fanjunkare Rundkvist och efter det denne inhämtat tillstånd från basen beslöts om samverkan mellan FN och ANC för att genomföra plutonens uppgift. Därvid överenskoms att:

  1. vägspärrar skulle upprättas för att hindra flykt av illegala fordon
  2. legalt åtkomna fordon skulle vid fordonskontrollen omedelbart återlämnas
  3. funna vapen skulle likaledes återlämnas om giltig licens kunde företes
  4. kontroll av handlingar skulle ske i samverkan mellan civile administratorn, FN och ANC
  5. ANC-plutonen skulle förläggas i FN-lägret och följa samma ordnings- och permissionsbestämmelser som gällde för FN-truppen.

Aktionen skulle påbörjas den 30 oktober klockan 0600. Redan på kvällen den 29 oktober började misshälligheterna. Tre ANC-soldater togs av civila polisen under inbrott i administrationens lager. FN-detachementet tvingades hela natten patrullera i staden för att hindra övervåld från ANC.

I stället för att invänta den överenskomna tidpunkten startade ANC-plutonen sin undersökning redan klockan 0400. Härvid begav sig en styrka till den utanför staden belägna amerikanska missionsstationen, vilken enligt överenskommelsen inte skulle beröras av aktionen. I staden började ANC husundersökningar hos den vita befolkningen och vissa prominenta personer bland den svarta.

Den svenska FN-personalen lyckades avvärja de värsta stölderna. På den amerikanska missionsstationen gjordes husundersökning, varvid en del saker försvann. Missionens flygplan togs i beslag och piloten arresterades, anklagad för att vara tshombistisk krigsflygförare.

Den vita befolkningen i staden fördes efter hand till administrationsbyggnaden för kontroll av identitetshandlingar. För alla - även för dem som redan hade dylika gällande republiken Kongo - utfärdades nya handlingar, varefter man fick betala 200 francs (utan kvitto) och avtåga. Missionärerna, som hade arresterats, befriades av fanjunkare Rundkvist. Den amerikanske piloten och hans familj togs i skyddsförvar vid det svenska detachementet.

Trots gjorda överenskommelser behöll ANC alla funna bilar och vapen, även om handlingarna var i sin ordning. Efter avslutad undersökning spred sig ANC-soldaterna i staden, varvid bl a fyra kvinnor våldtogs och en cykel samt nitton backar öl stals. Den 1 november återvände ANC-plutonen till Dilolo medförande tagen materiel. Missionens flygplan hade dessförinnan på ordet från Kaminabasen tagits i beslag av FN-detachementet. ANC-plutonen uppmanades att stanna kvar i Sandoa tills saken klarats upp med högre myndigheter, något som plutonchefen dock inte ville lyssna på. Under hela operationen hade den kongolesiska FN-bataljonens personal förblivit lojal mot detachementschefen. De svenska soldaterna hade uppträtt mycket lugnt och bestämt trots de provokationer och hot om våld de utsattes för.

För att undersöka vad som hänt skickades från basen major Dahl till Sandoa. Från Elisabethville kom amerikanske konsuln, J Dean, representanter från ANC och den kongolesiska säkerhetstjänsten. Efter undersökningar i Sandoa begav sig major Dahl med representanterna från Elisabethville till Dilolo för att sammanträffa med ANC-chefen. Resultatet av detta sammanträffande blev att praktiskt taget all materiel återlämnades.

Episoden, vars handhavande uppskattades av FN-högkvarteret i Leopoldville, gav även internationellt eko, då amerikansk personal och egendom hade hotats. Händelsen inträffade samtidigt som underhandlingar pågick om tekniskt och finansiellt bistånd från USA till Kongo. Efter det smidigt genomförda uppklarandet kom ett mycket varmt tackbrev från den amerikanske konsuln.

Up