NN Hörnigk
NN Hörnigk
f.


d.

Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

NN Hörnigk.

Släkten Hörnigk (skrifves ock Hörnich, Hornich, Hornigk, Hörling o.s.v.) En Hörnigk. Söner: I. Henrik Hörling. Var 1635 underståthållare å Åbo slott. Grefve Nils Brahes frälsekamrerare i Finland. Dotter: Maria, gift med teologieprofessorn, sedan biskopen i Viborg Petrus Laurbecchius, f. 1628, d. 1705, i hans 1 gifte. II. Hans Hörnigk. Handelsman i Åbo. Rådman 1635, d. s.å. 19.7.(?). - Gift 3.11.1616 med Geska Hansdotter, f. maj 1601, dotter af borgaren och bokbindaren i Åbo Hans Henningh med Brita Mattsdotter. Hon dog 19.3.1659 kl. 12 middag och begr. 27.3. s.å., hvarvid prof Georg Alanus predikade öfver " de gudfruktiga suckan och bön i sin jämmer" samt verser af Johannes Eberhardus Razelius (suderm. suec.) och Christopher G. Alanus upplästes. Barn: 7 söner och 4 döttrar, hvaraf A. Tre barn, d. före 1635. B. Två barn, d. före 1659. C. Anders. Stud. i Åbo 1641, d. före 1659. D. Brita, gift med handlanden i Åbo, sedan rådmannen i Nystad Peter Haaks (deras efterkommande lefde länge i västra Finland). E. Barbro, gift med akademie qvaestorn Pär Eriksson Gers d.ä.(deras son Pär Gers d.y. var ock qvaestor vid akademin). F. Caspar, borgare i Åbo. -Gift med Margareta Henriksdotter, dotter af Henrik med Anna Grelsdotter i hennes 1 gifte (se N:o 62). Son: Hans Hörling, borgare i Åbo. Var 1690 handlande, 1697 kämnär. - Gift med Anna. Barn: ett, d. 1697. G. Georg. Var stud. i Dorpat 1641. Stud. i Åbo 1642. Präst i Reval 1647. Regementspräst och predikant vid finsk-estniska församlingen i Narva 1650. Sacellan i Åbo, sedan kyrkoherde i Euraåminne 1659. Riksdagsman 1660; d. i början af 1660-talet. -Gift med Elisabet Son: Johannes. Stud i Åbo 1662. Stipendiat 1673-77. H. Mårten (Martin). Stud. i Åbo 1640, i Dorpat 1641. Kamrerare hos grefve Nils Brahe. Barn: a) Geska. Gift med professorn vid Lunds universitet Andreas Stobaeus, f.1642, d. 15.12.1714 i hans 2 gifte. b) Johannes (Jonas). Stud. (Stockh.) i Åbo 1662. Stipendiat 1663-64. Professor. Gift med Geska Maria Wode, dotter af befallningsmannen i Göinge härad Simon Wode. III. Tobias Hornich. Ryttmästare vid europeiska kompaniet. Öfvertevaktmästare å Kexholms slott. -Gift med Anna Kristansdotter, dotter af rektorn i Viborg Kristian Baltholdi med Anna Larsdotter. Dotter: Anna, f. i Kexholm 16.12.1620, d. i Viborg 23.9.1669 och begr. 6.2.1670. Gift 20.3.1639 med pastorn i friherrskapet Durenhoff i Ingermanland Johannes Liffman,d. 29.6.1651.

De hade 7 barn: a)Två söner, d. före 1670. b)Johan Liffman, slutligen borgmästare i Viborg. c)Anders. Bokhållare vid generalbokhålleriet. d)Dotter. Gift med kyrkoherden i Nöteborg Johan Christierni Melartopaeus. e)Dotter. Gift med pedagogen i Nöteborg Andreas S. Kexlerus. f)Dotter. Gift i Nöteborg.


Barn:
Hans Hörnick, död 1635-07-19


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11