Olaus Sigfridi
född 1571, död 1624
Olaus Sigfridi
f. 1571

Arnäs
d. 1624

Arnäs
Kyrkoherde


Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Olaus Sigfridi, född 1571 i Arnäs, död 1624 i Arnäs. Kyrkoherde.

Olaus Sigfridi (1571-1624) hade förmodligen tjänstgjort i Upland
före sin ankomst hit. Bland hans första göromål här var att jämte
länsman och sexmän upprätta socknens taxeringslängd för Älfsborgs
lösen. Hans egen lösegendom, utgörande silfver 16 ½ lod, penningar 74
mk, koppar 5 mk, kor 3, kvigor 2, får 4, svin 2, värderades till 181 mk
7 öre. Han hade den oturen, att Arnäs prästgård följande år 1572 nedbrann.
Redan år 1586 hade herr Olof eget hemman i Tretta med en ladugård
på 15 kor fritt från utlagor. År 1602 miste han halfparten af denna
sin mangård och mestadelen af sitt bo. Men än en gång skulle han råka
Då riksantikvarien Joh. Th. Burcus på sin Norrlandsresa år 1600-01 gästade Arnäs prästgård, omtalade herr Olof, att han blifvit rådd att taga Burei mor till hustru, då hon 1570 blef änka efter khden Thomas i Åkerby. Rådgifvaren hade tillagt, »att om han än vore en åsnepanna, så måtte han ändå blifva lärd för thet ståteliga librij (bibliotek, som ther war, at the then tijden wiste intet herligare librij hos någon prest».
ut för eldolycka. Då år 1612 en rysk ambassad på sin resa till Sthm tagit
in i Arnäs prästgård, synes »de ryska sendningabåden» af ovarsamhet
tuttat eld på byggningen. Till hjälp att återupprätta prästgården och
för sin öfriga skada och tunga gästning, erhöll han genom kon. Gustaf
Adolfs bref 14 sept. 1617 12 t:r spl till behaglig tid och uppbar dem årligen
äfven sedan han lämnat pastoratet till efterträdaren. Upsala mötes
beslut 1593 är af honom bekräftadt. Han lefde i hög ålder ännu 1632
»quondam pastor» och kvitterar sin förläningsspannmål. Ärkebiskop
Anders Laur. Björnram visiterade här i Arnäs 26 juli 1585, hvarvid han
utanordnade 1½ pund spl till hjälp för de fattige män i Arnäs, som byggt
en ny klockstapel och köpt en mässekalk och »nu tillstundar att tjära kyrkan
all öfver på båda sidor». (Å. skatteb. 1586, KA.)
Hans efterlefvande hustru hette Sara Andersdotter (förmodligen i 2:dra
giftet).
Barn: Dominicus Olai Arnesius, fil. mag. prom. i Rostock 10/11 1588, prost
och khde i Delsbo, d. 1653; Olof Olai Arnæsius, sist khde i Harmånger, d. 1647;
en dotter g. m. en Abraham Pedersson (Ådb. 28/3 1655).
Källa: Härnösands stifts herdaminnen


Gift med
Elin Dominicusdotter.

Barn:
Johannes Olavi
Olof Olai Arnaesius, död 1647
Sigurd Olovsson
Ericus Olai
Domenicus Olai Arnaesius
NN Olofsdotter, född 1580


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11