Birger Jarl Magnusson (Folkunga)
född 1208, död 1266-10-21
Birger Jarl Magnusson (Folkunga)
f. 1208

Bjälbo
d. 1266-10-21
Jälbolung
Longs
Jarl av Sverige 1248-1266


Biografi ] [ Barn ]
Magnus
Bengtsson Minnesköld (Folkungaätten)

f. ca 1150
Bjälbo
d. 1210-07-17
Gestrilen
Storman, ev. Lagman i Östergötland, Riksråd, Riddare

Bengt
Folkesson Snivel (Folkungaätten)

f. 1110 Skänninge
d. 1175 Bjälbo
Jarl, riddare
Folke "den tjocke" Ingevaldsson (Folkungaätten)
f. ca 1070 Skänninge
Ingegerd Knutsdatter
f. 1085 Roskilde, Danmark
Sigrid
Björnsdotter Lakman

f. 1125 Bjälbo
d. 1160 Bjälbo

                
Katarina Ingesdotter
f. ca 1100 Götaland, Sverige
Ingrid Ylva
Sunesdotter

f. 1160

d. 1251Sune
Sverkersson Sik

f. 1135
d.

Sverker ("den äldre")
f.
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Birger Jarl Magnusson (Folkunga), född 1208 i Bjälbo, död 1266-10-21 i Jälbolung, Longs. Jarl av Sverige 1248-1266. Begravd i Varnhems klosterkyrka.

Birger Jarl fick i en utomäktenskaplig förbindelse1234 sonen Gregers BIRGERSSON (1235-1276).

Han gifte sig 1236 med Ingeborg av SVERIGE (1214-1254) och fick barnen:
- Rikissa BIRGERSDOTTER 1238-1288
- Valdemar av SVERIGE 1239-1302
- Magnus Ladulås av SVERIGE 1240-1290
- Kristina BIRGERSDOTTER 1241-1285
- Katarina BIRGERSDOTTER 1243-1289
- Bengt BIRGERSSON 1244-1291
- Erik BIRGERSSON 1250-1275
- Ingeborg BIRGERSDOTTER 1253-1302

År 1261 gifte han sig med Mechtild av HOLSTEIN (1220-1288).

Historia

Jarl var i Norden under tidig medeltid ett ämbete, vars oftast högättade innehavare styrde över ett större område, eller var kungens närmaste man. Sveriges första jarl var Birger Brosa, Birger jarls farbror. När Birger Brosa dog 1202, blev hans son Knut jarl och 1208 hans bror Folke jarl, hans farbror Karl Döve 1210, hans son Ulf Fase och kusin till den siste jarlen, Birger jarl 1248-1266. Sverkerska ätten dog ut med Johan Sverkersson 1222 och medan Birger jarl befann sig på korståg i det inre av Finland och bland annat grundade Tavastehus slott, avled 1250 kung Erik "den läspe och halte" och med honom utslocknade den erikska ätten. Birger jarls son Valdemar valdes då, endast cirka tio år gammal, till kung. På sin mors sida härstammade Valdemar från den erikska ätten. Kungavalet skedde innan Birger jarl hunnit hem från Finland. I slaget vid Herrevadsbro 1251 besegrade Birger jarl en grupp upproriska stormän (folkungar), däribland Knut Magnusson (sonson till Knut jarl), Filip Knutsson (son till kungen Knut Långe) och Filip Larsson (dotterson till Birger brosas son Filip jarl av Norge). Enligt Erikskrönikan grundade Birger jarl staden Stockholm (omkring 1252). Birger jarl räknas som stamfar till folkungaättens kungliga gren. Efter Ingeborgs död 1254 gifte Birger jarl 1261 om sig med den danske kungen Abels änkedrottning Mechtild av Holstein. Sommaren 1266 träffade han tillsammans med sina söner en påvlig delegat i Kalmar. Birger jarl avled den 21 oktober 1266 på Jälbolung i Västergötland. Han begravdes i dåtidens cistercienserkloster i Varnhem. På hans gravsten finns bilder av jarlen själv, hans andra maka, Mechtild och sonen Erik. Birgers och Mechtilds gravar i Varnhems kyrka öppnades i maj 2002. Osteologiska data liksom en DNA-analys av kvarlevorna har därefter bekräftat att graven verkligen är Birger jarls grav. En konsolsten i Varnhem, i form av ett huvud, har av konstvetenskapsprofessorn Jan Svanberg identifierats som föreställande Birger jarl. När Stockholms stadshus byggdes var det tänkt att Birger jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot men Varnhems kyrkofullmäktige sade nej, och graven i Stockholm förblev tom.Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbrev:

1236 - SDHK-nr: 506

Sveriges kung Erik (Eriksson) kungör att en överenskommelse kommit till stånd i Värnamo mellan munkarna i Nydala och invånarna i Östbo rörande tvisten om skogarna Flata och Nåthult i närvaro av bl.a. häradshövdingen Ingemar Lille, kungens ombud herr Birger Magnusson och abboten S. Kungen fastställer och godkänner nu allt, som å hans vägnar skänktes till abboten, och allt, d.v.s. ett fullständig bötesbelopp i pengar, som abboten gav till samtliga häradsbor.

1248 - SDHK-nr: 603

Birger Jarl kungör och bekräftar att Gisle Petersson skickat honom en avskrift av sitt testamente, i vilket han skänkte gården ”Merathorp” i Tveta till Nydala kloster med det förbehållet att hans bror Tord skulle ha möjlighet att återköpa gården för en mark i guld, vilket brodern dock inte velat göra utan i stället avstått gården till klostret. Utfärdaren beseglar.

1248 - SDHK-nr: 604

Birger Jarl till invånarna i Östbo härad med kungörelse om och stadfästelse av sin framlidne bror biskop Bengts i Linköping gåva av kvarnstället Långafors till bröderna i Nydala. Utfärdaren beseglar.

1248 - SDHK-nr: 605

Birger Jarl kungör att Folke från Värend till munkarna i Nydala skänkt all sin egendom i byn Rud, vilken även tilldömts dem vid tinget i Värend och nu stadfästs.

1248 - SDHK-nr: 606

Birger Jarl till invånarna i Gränna med upplysning om att han hört att Sigge Rävs brytar och tjänare vållar munkarna i Nydala stor skada vad gäller deras kvarn i Röttle; jarlen ämnar således hädanefter ta bröderna i sitt försvar mot sådana inkräktare och varnar därför alla och envar för att skada nämnda kvarn.

2 mar 1248 - Skänninge - SDHK-nr: 614

Biskop Vilhelm av Sabina tillkännager att han i en tvist mellan biskopen i Linköping och en Abraham Bosson rörande gården Ljungby (Ljungby socken, S. Möre härad), vilken biskopen gjorde anspråk på för linköpingskyrkans räkning och Abraham Bosson för sin och sina bröders, tilldömt biskopen och linköpingskyrkan densamma i närvaro av vittnena ärkebiskopen i Uppsala och hans suffraganer, Sveriges jarl Birger och många andra.

25 dec 1248 - SDHK-nr: 621

Kung Erik (Eriksson) och hertig Birger kungör att det inför dem och ”rikets råd” med biskop Vilhelms av Sabina samtycke stadfästs att Nydala kloster skulle uppbära en skeppa korn varje år från bönderna i ”Nydingeland östher och vester” och i Östbo, Sunnerbo och Västbo härader i Finnveden. Vittnen var biskop Kol, hertig Birgers bror Karl och hans son med samma namn, herr Holmger, herr Magnus Bengtsson m.fl.

1249 - SDHK-nr: 44458

Uppgift ur norsk kungasaga om att Birger jarl på kung Erik Erikssons vägnar slutit fördrag med norske kungen Håkan Håkansson om fred mellan Sverige och Norge.

1250 - SDHK-nr: 627

Drottning Katarina (”K”) och Birger (”B”) jarl kungör att drottningen skänkt gårdar i Kil, som bebos av två landbor, till klostret och nunnorna i Gudhem såsom ingift för den unga flickan J. Drottningen, Birger jarl och herr L. från Skara beseglar.

1250 - SDHK-nr: 629

Sveriges jarl Birger till fogden, rådmännen och borgarna i Lübeck rörande fredsfördragen mellan tyskar och svenskar; jarlen påminner om, att han tidigare till dem skickat sändebuden prosten Erik och Johan den skallige p.g.a. misshälligheter, som uppstått till följd av att vissa sjöfarare gjort sig skyldiga till övergrepp, och meddelar att diskussioner förts med Lübecks sändebud rörande fredsfördraget mellan Sveriges kung Knut, Birger jarl och hertig Henrik av Sachsen. Jarlen har sedan i närvaro av ärkebiskopen i Uppsala, jarlasönerna Karl Karlsson och Karl Ulfsson m.fl. framstående män beslutat att den tidigare freden måste återställas. Således skall lübeckska handelsmän vara befriade från skatt och tull i Sverige och lübeckborgare, som bosätter sig i Sverige, skall lyda under landets lagar och i fortsättningen kallas svenskar, vilka regler jarlen vill skall gälla även för svenskar som kommer till Lübeck. Vidare utlovas full gottgörelse enligt landets lagar för den lübeckborgare som drabbas av oförrätt i Sverige, varom även bedes för svenskar i Lübeck. Slutligen skall jarlens ovannämnda företrädares privilegier iakttagas, såväl rörande järnbörd som i fråga om ogifta kvinnor som blivit havande, och sjörövare som stör fredsöverenskommelsen skall av lübeckarna fördrivas från deras kust och av svenskarna från deras.

1250 - SDHK-nr: 630

Kung Valdemar av Sverige och hans far jarlen Birger kungör att prästen Thingolf och hans bror Nils till Alvastra kloster skänkt sitt gods i Gudstenstorp med alla tillägor och att vittnena till denna gåva är deras släktingar och grannar samt alla invånare i häradet. Utfärdarna stadfäster således gåvan och styrker den med föreliggande brev och sigill.

11 jun 1250 - Gudhem - SDHK-nr: 642

Drottning Katarina av Sverige upprättar på inrådan av B(irger) jarl, biskop L(ars) i Skara, sin farbror H(olmger) m.fl. sitt testamente och skänker till klostret i Gudhem ”Thwlshamar” och ”Withem” med tillägor, ”Lindhø”, ”Slacu” med jorden i Kind, Nyköping och vadhelst hon där äger, och allt hon äger av lös och fast egendom i Västergötland samt hennes del i Danmark på villkor att avkastningen av dessa ägodelar går till uppbyggnad av klostret; till herr Röriks barn lämnar hon Strand (i Jäders sn, Österrekarne hd) och till herr Johannes Angelus’ barn ”Lvndbv” och den mark, som avkastar 1/2 mark penningar om året; till sin farbror Holmger lämnar hon Tift (i Kärna sn, Hanekinds hd) med tillägor och till sin syster B. Söderköping med tillägor och alla ägor och gods, som hennes far Sune hade köpt; vidare avsätter hon gårdar ”Grænnum”, ”Rugbiarger”, ”Ljunbv”, ”Siringj”, ”Høtofter”, ”Kilum” och ”Kilhambrar” till att fördelas på klosterordnarna; övrig lös egendom och vadhelst som tillkommer henne från kungens sida avsätter hon för fromma ändamål och till att fördelas som allmosor i enlighet med jarlens, skarabiskopens och hennes farbror Holmgers gottfinnande. Kung Valdemar, Birger jarl, biskopen i Skara, herr Holmger m.fl. beseglar.

3 dec 1250 - Lyon - SDHK-nr: 647

Påven Innocentius(IV) till domprosten och domkapitlet i Uppsala med uppgift om att han tar dem, deras kyrka och alla egendomar i sitt beskydd och stadfäster deras rätt till fattigtionde, vilken skänkts dem av kung Erik III och Birger jarl, och till gårdar och jordegendomar, ägodelar och annat gods i Uppsala och ”Eslehamar”.

1251 - SDHK-nr: 652

(Birger jarl) kungör att han med kungens samtycke till Nydala kloster överlåter (d.v.s. stadfäster gåvan av) all den egendom, som Esbjörn Varg enligt arvsrätten ägt i byn Ebbarp och som han testamenterat till nämnda kloster och dess konvent.

17 jan 1251 - ”Wallum” - SDHK-nr: 653

Kung Valdemar kungör att drottning Katarina med samtycke av sin syster Bengta och sin farbror Holmger till klostret i Gudhem skänkt ”withem” med tillägor, ”Lyndhø”, ”Slaka” med jorden i Kind, Nyköping och vadhelst hon där äger, och allt hon äger av lös och fast egendom i Västergötland med ersättning för detta åt sin syster i Östergötland, samt alla hennes egendomar i Danmark på villkor att avkastningen av dessa går till uppbyggnad av klostret. Sigill har vidhängts av kungen, hans far, herr Holmger, fru Bengta, ärkebiskopen J. i Uppsala och dennes suffraganer, Östergötlands lagman Magnus, Västergötlands lagman Peter samt alla övriga lagmän och förståndiga herrar i riket.

24 apr 1251 - Linköping - SDHK-nr: 654

Kung Valdemar (”W”) kungör att han på sin fars och mors inrådan och med deras samtycke på sin kröningsdag skänkt sina gårdar ”Eaby” och Sätuna (Kaga socken, Hanekinds härad) samt en gård i Linköping till kyrkan i Linköping för inrättandet av ett kanonikat därstädes.

1 jul 1252 - Stockholm - SDHK-nr: 664

Kung Valdemar och Birger (”B”) jarl kungör att de tar Fogdö kloster (Vårfruberga) med alla dess ägodelar i sitt beskydd och att de undantar alla nunnornas gårdar från allmänna avgifter och kungliga skatter och pålagor.

2 okt 1252 - Torshälla - SDHK-nr: 668

Kung Valdemar (”W”) till invånarna i Tiundaland med befallning att hädanefter årligen erlägga en tredjedel av fattigtiondet till kyrkan i Uppsala och med stadfästelse på kung Eriks stadgande rörande detta. Kungen, Birger jarl, ärkebiskop Jarler i Uppsala beseglar.

22 okt 1252 - Perugia - SDHK-nr: 673

Påven Innocentius(IV) till biskopen i Linköping med tillstånd för Karl ”Sistryggsson” och Helena Petersdotter att gifta sig med varandra trots släktskap i fjärde led, eftersom kung Valdemar och Birger jarl bett om detta med hänsyn till de fördelar giftermålet skulle innebära för riket.

1252 - SDHK-nr: 44459

Uppgift i norsk kungasaga om att Birger jarl på möte vid Göta älv med kungen av Norge, Håkan Håkansson, slutit fördrag om krigståg mot Danmark.

1 feb 1253 - Valby - SDHK-nr: 682

Ärkebiskop J. i Uppsala, biskop L. i Linköping, biskop L. i Skara, biskop C. i Strängnäs och biskop B. i Finland kungör och stadfäster ett jordabyte mellan B(irger) jarl och Gudhems kloster, varvid Birger fått Valby, Nyköping ”østana” och ”vestan” med alla tillägor, ”stenboarum”, en del av de två ”lindøum”, Ekeby, ”vithem” och ”viriby” med tillägor, vilka drottning Katarina skänkt till klostret, och klostret i sin tur fått gårdarna ”nes”, ”Gethini” och ”fløthesmylny vestana” med alla tillägor. Vittnen var kung Valdemar, hertiginnan Ingeborg, Holmger F(olkes)son, Karl Ulfsson, herr ”Elauus”, Knut Dansson, Johannes Angelus’ son Karl, Knut Filipsson, Västergötlands lagman Peter och Karl ”hyalm”.

24 jun 1253 - SDHK-nr: 44460

Uppgift i norsk kungasaga att Birger jarl och kung Håkan Håkansson i Norge slutit förlikning med kung Kristofer i Danmarks sändebud.

1254 - SDHK-nr: 701

Priorinnan ”R” (Benedicta) och konventet i Sko kungör att de till munkarna i Nydala för en summa i lödigt silver sålt den tredjedel av ett fiske som de hittills ägt i Sken. Priorinnan har sigillerat och dessutom bett kung ”W” (Valdemar), herr ”B” (Birger) jarl och ärkebiskop ”J” (Jarler) göra detsamma.

22 jul 1255 - Nottingham - SDHK-nr: 719

Kung (Henrik III av England) till ”B” (Birger) jarl med uppgift om att han på grund av inre stridigheter inte kunnat skicka några sändebud till Sverige tidigare men att han mottagit Birgers sändebud, predikarbröderna Bert och ”Commer.”, och hört deras budskap om Birgers önskan att sluta förbund med honom, för vilket han tackar. Han skickar nu de två predikarbröderna Gilbert och Roger för att utröna det svenska rikets ställning, förutsättningarna för förhandlingar och Birgers vilja och anbefaller dem i Birgers vård.

30 dec 1255 - Lateranen - SDHK-nr: 724

Påven Alexander IV till ärkebiskopen i Uppsala och biskoparna i Linköping och Skara med uppmaning att tillse att den ’uppdelning av riket’ mellan sina söner som svearnas jarl (Birger) avsåg utföra måtte respekteras.

1256 - ”Fielhemae in provincia Halmstade” - SDHK-nr: 726

Birger jarl: försök till medling mellan kung Kristofer av Danmark och ärkebiskop Jakob Erlandsson (referat).

15 aug 1256 - Linköping - SDHK-nr: 738

Sveriges jarl Birger till borgmästaren, rådet och menigheten i Lübeck med uppgift om att han mottagit deras sändebud rådsherrarna Vilhelm ”Albus” och Fredrik ”Bardewyc”, vilka bett att deras handelsmän skulle åtnjuta samma tullfrihet i Sverige, som svenska besökare i Lübeck. På detta svarar jarlen att han utlovar och ånyo befäster lübeckska handelsmäns tullfrihet vid besök i hans rike, men på villkor att fartygets styrman skiljer de lübeckska passagerarna från de övriga och inför borgmästaren på den plats, dit de kommer, intygar att dessa verkligen är borgare i Lübeck. Vidare ultovar jarlen bärgningsrätt för alla lübeckare, som lider skeppsbrott vid Sveriges kuster. Slutligen stadgas rörande arvsrätten efter den utlänning, som dör i riket, att alla dennes tillhörigheter skall skrivas ned i ett dokument, som skall bevaras av prästen, den kunglige uppbördsmannen, en god man och de äldste på platsen, där han dött, under ett år och en dag. Om en laga arvinge inom denna tid kommer från Lübeck med brev, som styrker hans legitimitet, skall han erhålla nämnda tillhörigheter ograverat; varom inte, kommer de att i enlighet med landets lagar tillfalla den kungliga skattkammaren. Vittnen är ärkebiskop Lars i Uppsala och åtskilliga andra stormän i riket. Utfärdaren beseglar.

1 apr 1257 - SDHK-nr: 748

Brevväxling mellan kung Kristofer av Danmark och Birger jarl rörande ett möte för att bilägga den förres tvist med ärkebiskop Jakob Erlandsen.

1 nov 1257 - Kungsåra - SDHK-nr: 760

Birger (”B”) jarl till alla invånare i Medelpad och Ångermanland med erinran om deras löfte att var och en som fyllt 20 år skulle erlägga en penning eller motsvarande årligen samt betala fattigtionde, antingen i sin helhet under ett år eller en tredjedel per år under tre år, till uppsalakyrkans uppbyggnad, och befallning att uppfylla detta löfte.

8 apr 1258 - SDHK-nr: 40926

Omnämnande av Kristoffer I:s brev, vari han ber kung Håkon och Birger jarl att komma till hjälp mot furst Jarimar II av Rügen och grevarna av Holstein.

1259 - Visingsö - SDHK-nr: 771

Biskop Henrik (”H”) i Linköping kungör att han genom Birger jarls vittnesbörd fått veta att Gisle Petersson till Nydala kloster testamenterat gården ”Merathorp” i Tveta med det förbehållet att Gisles bror Tord skulle kunna återköpa gården för en mark guld, om han ville, vilket nämnde Tord emellertid inte gjort utan han har istället lämnat gården till klostret. Biskopen förbjuder därför varje ofredande av klostret i nämnda angelägenhet.

23 feb 1260 - Örebro - SDHK-nr: 791

Birger (”B”) jarl intygar att fru Susanna, Kettilögs hustru, vid sina sinnens full bruk i hans egen och biskop H(enrik)s i Linköping närvaro till Linköpings domkyrka testamenterat två åttingar i Apelby (Hagebyhöga socken, Aska härad), samt att hon till nämnde biskop bytt bort tre åttingar i nämnda Apelby och tre åttingar i Vreta (Allhelgona socken, Göstrings härad) mot sex åttingar i Vrångstad (Drothems socken, Hammarkinds härad), vilka senare sex åttingar biskopen sedermera genom laga köp åter förvärvade av henne. Vidare tilldelade biskopen med linköpingskapitlets samtycke nämnda fru Susanna sin gård i Kristberg med alla tillägor, inkomster etc. till hennes uppehälle under livstiden.

20 jul 1261 - Tärnö - SDHK-nr: 799

Birger jarl till fogden, rådet och borgerskapet i Hamburg med löfte, på anhållan av borgaren Jordanus från Hamburg, om tullfrihet för handelsmän från Hamburg på villkor att styrmännen på de fartyg med vilka handelsmän från Hamburg kommer till Sverige för anlöpningshamnens fogde skall intyga vilka passagerare som är hamburgborgare. Vidare skall den hamburgbo, som lider skeppsbrott på svenskt vatten ha full äganderätt till det vrakgods han lyckas bärga och rädda. Den utlänning som råkar dö i Sverige och inte har någon laga arvinge skall göra upp en bevittnad lista över alla sina ägodelar och lämna denna i en prästs, en kunglig uppbördsmans, en god mans samt stadens eller platsens åldermäns vård. Om ingen inställer sig inom ett år och en dag med ett intyg från sin stads borgmästare på att han är arvinge till den döde, kommer den dödes ägodelar enligt landets lagar att tillfalla kronan. Vidare skall den som skickar varor eller pengar med någon annan till Sverige, om denne begår ett brott där, som bör bestraffas med kroppsstraff eller böter, skicka en anhållan till jarlen om att endast den som begått brottet skall plikta med pengar eller sin person för detta, och att den vars ombud brottslingen har varit således må gå skadeslös ur processen. Vittnen var ärkebiskop Lars i Uppsala, biskoparna Henrik i Linköping, Karl i Västerås, ”Axerus” i Växjö och Rangvald i Finland m.fl.

11 apr 1262 - ”yninge” - SDHK-nr: 807

Birger (”B”) jarl kungör att Ulfhild från Barestad, fordom Johannes Mus hustru, till Alvastra kloster skänkt all sin lösa och fasta egendom med det förbehållet, att klostrets abbot D. och alla hans efterträdare skulle hålla Ulfhild med föda, kläder och annan nödtorft så länge hon levde.

26 aug 1262 - SDHK-nr: 813

Birger jarls bror Elof kungör att han återtar gården ”syorult”, som hans framlidne son Filip skänkt till Vreta kloster, och i stället ger klostret 2 kvarnar i ”ecby” samt den del av skogen i ”Gunnolphstorp” som sträcker sig ända till vägen mellan Mjölby och Skänninge.

9 apr 1263 - Framestad - SDHK-nr: 817

B (Birger) jarl kungör att om inte Karl Ingeborgsson inom fjorton dagar efter mickelsmäss återköpt det gods i Bjelhem som Bengt Sigtryggsson skänkt till mindrebröderna i Skara kloster och dessa lovat nämnde Karl att få återköpa, så har bröderna full rätt att sälja godset vart de vill.

1264 - Kungs-Husby - SDHK-nr: 824

Kung Valdemar (”W”) och Birger (”B”) jarl vidimerar kung Eriks och kung Johans brev (av 1210-1216 resp. 1216-1222, DS 829 och DS 831) till systrarna i Sko kloster rörande vissa ägogränser, stadfäster dessa samt tar systrarna under sitt beskydd och förbjuder alla att ofreda dem rörande deras ägodelar.

1265 - SDHK-nr: 832

B (Birger) jarl bekräftar och stadfäster Ulvhild Birgersdotters donation till klostret i Vreta vid sitt inträde i detta av Hultekil med tre landbohemman och övriga tillägor

16 jul 1266 - Kalmar - SDHK-nr: 860

”B” (Birger) jarl kungör att han med samtycke av sina söner kung ”W”(aldemar), hertig Magnus, junker Erik och ”scholaris” Bengt till johannitorden i Eskilstuna skänkt sin gård Karleby i Strängnäs stift med alla dess lösa och fasta tillhörigheter och att han till klosterbröderna överlämnat att sköta rättssaker, även kungliga, som där kan uppkomma, utom vad gäller ledungsskatten (ius expeditionis), som skall erläggas på sedvanligt sätt. Vittnen vid överlämnandet, som skedde när broder Henrik, kallad ”de hoousheit”, var prior i ”andwarthæscogh”, var ärkebiskop Lars i Uppsala samt biskoparna Henrik i Linköping, Ulf i Skara, Karl i Västerås och Asker i Värend m.fl. klerker och lekmän.

1267 - Visingsö - SDHK-nr: 868

Kung Valdemar av Sverige kungör att han bekräftar de friheter och privilegier, som hans far Birger jarl beviljat borgarna i Lübeck vad gäller tull. Vidare att det vrakgods som de själva eller med hjälp av andra kan och vill bärga inte skall beslagtas, när de seglar till kungens rike. Kungen beseglar.

27 okt 1268 - Vadstena - SDHK-nr: 887

Den f.d. jarlen Birgers bror Elavus (”E”) kungör att han med sin hustrus samtycke till Alvastra kloster, där han väljer sin gravplats, har skänkt sin gård i Aspelunda med alla tillägor.

27 mar 1272 - SDHK-nr: 918

Gregers, son till den framlidne jarlen/hertigen, kungör att han med abbedissan och nunnekonventet i Riseberga kloster gjort ett jordabyte på så sätt att han av dem mottagit deras gård i Ängsjö med alla tillägor och i utbyte gett dem sin gård ”Baldastadh” i Närke med alla tillägor, som var 117 1/2 mark mera värd enligt beräkning av de närvarande, vilka i Närke var lagmannen Filip, prästen Knut, ”wiflucvi qoddi” och Styrbjörn samt i Ängsjö herr Erland, herr Bo från ”Rikæbast”, prästen Knut, lagmannen N., Sigge ”colli” och Gunnar ”skyalge”.

12 dec 1275 - Lödöse - SDHK-nr: 988

Kung Valdemar av Sverige stadfäster vid sin dotters giftermål med greve Gerhard av Holstein det privilegium som hans far Birger jarl beviljat Hamburgs borgare.

1277 - (Östra) Aros - SDHK-nr: 1009

Ärkedjäknen Bengt i Linköping, Birger jarls son, kungör, att han pantförskriver sin gård Berga till Uppsala domkyrka för 400 mark penningar på villkor att han och kung M(agnus) av Sverige har full rätt att återköpa gården för 400 mark penningar, och vidare kungör han att han till domkyrkan i Uppsala skänkt sin gård ”bergyr”, Färingön, som ligger granne med ovannämnda gård, med alla dess tillägor, på så sätt,att denna för evigt skall vara knuten till det kanonikat, som tilldelats honom av domkyrkan, och med förbehållet att han fritt skall disponera den så länge han lever. Utfärdaren beseglar.

15 maj 1279 - Alsnö - SDHK-nr: 1085

Kung Magnus av Sverige gillar, godkänner och stadfäster med samtycke av rikets prelater och stormän att fattigtiondena från Tiunda-, Attunda- och Fjärdhundraland av hans företrädare kung Erik III och Birger jarl har tilldelats domkyrkan i Uppsala och dess prelater, eftersom han också sett att påvekyrkans bestämmelse rörande detta inte ogiltigförklarats. Vidare kungör han att de kyrkliga godsen i Uppsala stift skall undantagas från all kunglig beskattning, eftersom uppsalakyrkan alltid stött honom och han tidigare med den forne ärkebiskopen i Uppsala F(olke) kommit överens om detta på provinsialkonciliet i Södertälje.

10 jul 1279 - Varnhem - SDHK-nr: 1104

Kung Magnus av Sverige kungör att han efter sin far B(irger) jarl har ärvt ett gods kallat Björsäter (i Björsäters socken) i Kinne härad och skänkt detta med alla dess tillägor till Skara domkyrka med full besittningsrätt. Utfärdaren beseglar.

28 apr 1280 - Bjälbo - SDHK-nr: 1136

Kung Magnus av Sverige refererar och stadfäster en förordning ang. avgifter till hospitalet i Skänninge, vilken utfärdats av hans farfar Magnus Minnesköld, hans farbror biskop Karl och hans far Birger jarl, samt utsträcker dess giltighet även till kyrklig jord.

Burial
På gravkorets sydmur uppsattes 1760 en kalkstenstavla, med följande inskrift:
>>Här ligger begrafwen / hertig Birger Jarl / och / hans furstinna / Ingeborg konung Eric Knutsonsdotter. / Ibland Swea rikes störste män räknas billligt härtig Birger Jarl. Han war konung / Eric Ericsons swåger, och bestyrde / under honom rikets angelägnesta wärf. / När sedan konungawahlet fallit på / Birger Jarls son Waldemar antog / faderen riks styrelsen, och förde then / til rikets heder samt allmän nöije, så / länge han lefde, han förbättrade / landsens lagar, lade grunden till / Swea Rikes hufoudstad Stockholm / flyttade domkyrkian från Gamla / Upsala til Östra Åros eller Nya Up/sala, bygde åtskilliga fästen til rikets / förswar wid fientelige infall, och / giorde begynnelse med landswägars / anläggande samt allmänna härber/gens inrättande öfwer hela riket. / Dödde ändteligen på Hiälmbolund åhr / 1266 och wardt begrafwen i Warnhems Kloster.>>


Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Birger_jarl


Barn:
Gregers Birgersson, född 1235, död 1276-01-15


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-05-10