Hans Caroli Bröms
född 1554-03-12
Hans Caroli Bröms
f. 1554-03-12


d.


Pastor


Biografi ] [ Barn ]
Carolus
Henrici Bröms

f.

d.

Komminister

                
                
                
                
                
                
Helga
NN

f.

d. 1561-03-22
Gävle


                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Hans Caroli Bröms, född 1554-03-12. Pastor.

Var kapellan här i Tuna 1590, då kon. Johan beviljade honom frihet för ett litet hemman i Änge. Underskref även såsom kapellan Upsala mötes beslut 1593. Socknens tiondelängd för 1601, undertecknar han: »Johannes Caroli nu nyligen pastor blifven». Genom hertig Carls bref 3 mars 1595 hade han till föda och uppehälle fått ett årligt anslag om 4 t:r af kyrktionden och uppbar dem ock som khde efter sitt tillträde till pastoratet. I kon. Gustaf II Adolfs bref 24 nov. 1612 heter det: »denne brefvisare herr Hans Caroli, kyrkeherde i Tuna och Medelpad hafver her på herredagen [i Sthm] oss besökt och ödmjukeligen bedit få desse 4 t:r spann- mål, som han tilförende hafver varit van att bekomma af kyrkjoherberget». Han fick dem och 6 t:r därtill »efter han hafver större gästning, än andre af dem, som draga till eller komme ifrån Jempteland». Denna tillök- ning synes han ej hafva ordentligen utfått och förmodligen gjort kon. Gustaf Adolf uppmärksam härpå, då denne var på genomresa i Hernösand 1 mars 1614, ty samma dag har konungen därifrån utfärdat befallning till fogden Karl Olufsson »att låta de tvänne prestmännen Peder Johannis, kyrkoherde i Njura och Hans Caroli, kyrkoherde i Tuna behålla det weder- lagh wi dem genom vårt underskrefne bref vndt och bebrefwet hafver». Äfven skattegården Runswik, som tillfallit honom såsom arf, fick han genom kgl. bref 13 aug. 1616 fri från utlagor till behaglig tid. Åtminstone från år 1611 var han landsprost i Medelpad och uppbär ännu 1629 sina 17 t:r prostetunnskorn. Han afled 9 maj 1633, efterlämnande änka och barn, däribland flere gifta döttrar. Mågarna anförde klagomål öfver fördelningen af arfvet efter honom. (Udpr. 3/2 1637.) Af barnen: Carl Bröms, faderns efterträdare; Samuel, stud. i Ups. 1620, disp. pro gradu 1625, men blef ej promov. fil. mag.; Malin g. m. rådman Gulich Mårtensson i Hudiksvall. En deras son Mårten Gulichsson var borgare och handelsman i Sthm (f. 20/3 1620, d. 20/8 1652). Vid hans frånfälle lefde ännu modern Malin Hansdotter; en dotter H[elena?] var gift med kapellanen härst., sedermera khden i Skön Andreas Matthiae.


Barn:
Helena Bröms


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11