Fale Bure hin Unge
född cirka 1160, död 1212
Fale Bure hin Unge
f. ca 1160
Bure
Selånger
d. 1212

SkönBiografi ] [ Barn ]
Herse
Falesson Bure

f. ca 1140
Byrestad, Sköns socken i Medelpad
d.Fale
Bure, hin Gamle

f. 1115 Sköns socken i Medelpad
d. 1161-05-18 Fale Bro, Uppsala
Landsdomare
Herse Eriksson Bure
f. ca 1090 Bure, Selånger
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Fale Bure hin Unge, född cirka 1160 i Bure, Selånger, död 1212 i Skön.

Ägde sin Fädernesgård Byrestad, levde 1190 uti Konung Knut Erikssons tid, efter hvilkens död Han vistades hos dess omyndige Barn såsom deras fostrare på deras Gods Elgarå uti Wästergötland. År 1199 när Konung Sverker dräpte Konung Knuts Söner, då rymde Fale af med Konung Knuts Yngste son Erik hem till sin Faders Gård Byrestad och fördolde honom där i 2½ år, till dess han började Mannas, då han drog in uti Norge, och skaffade honom hielp att fordra sitt Fädernes Rike igen och hämnas sina Bröders dör och oförrätt. Och när han kom tillbaka över fjällen, uppreste Fale hela Jemtland och Helsingland och Medelpad, och så mycket af Ångermanland som är intill Stinne, och drog söderut och stridde med Konung Sverker vid Lena i Wästergötland år 1208, som verserna ljuda i "Anno Millena bis bis deco celeno pleno baclum Sverikonis Stetil in Geflo Gereonis, contigiet in Lenum". Två Danske löpo för enom Svenskom Sverom togo derom Werbere plerum. Ty de Danske hulpo Konung Swerker emot Herr Erik, och sedan Konung Swerker vardi slagen år 1210 vid Gefle Bro, och Erik Knutsson var kommen till regeringen, gjorde han Fale till en Herre och förbättrade ahns ärvda Adelskap gifvandes honom beväpnad Arm till sköldemärke därföre att burit honom på sin arm under farligheter, och på Hjelmen Norska Wapenbyxor, därför att han med Norske män hade börjat taga in riket, Konungen tillhanda. Då gav ock Konung Erik honom i förläning hela Medelpad, Jemtland och ett stycke f Ångermanland. Hans griftesten ligger på Schöns Kyrkogård med detta vapen uthuggen, samma vapen var med guld och ljusa färger målat, upphängd på kyrkoväggen, där sammanstädes, och hafva han Sjelf, eller Hans son Herse Bure, som familjen förmene, skrifvit den krönika, som i Schöns Kyrka förvarad låg, och inne- höll hvad som i Fale tid skiedd var. Han dog 1212. Uppbyggde Byresholms Slott, hvilket sedan blev förvandlat till Sköns Kyrka. Fale Bure hin Unge hade troligen flera gårdar.

Ägde fädernegården Byrestad. Levde c:a 1190 i kung Knut Erikssons tid och vistades efter kungens död hos dennes omyndiga barn, såsom deras förmyndare på borgen Näs på Visingsö sydspets.
I slaget vid Älgarås 1205, när kung Sverker var ute efter att dräpa kung Knuts söner räddade Fale den äldste sonen Erik hem till sin gård i Byrestad. Fale och Erik drog, när några år gått, in i Norge för att få hjälp mot Sverker den Unge och danskarna. Jämtar, hälsingar, medelpadingar och ångermanlänningar gick söderut och stred mot kung Sverker och danskarna vid Kungslena 1208 och Gestilren 1210.

De danske hjälpte kung Sverker emot herr Erik men Erik segrade vid Gefle bro och gjorde Fale till herre och förbättrade hans ärvda adelskap. Han fick en beväpnad arm till sköldemärke, därför att han hade burit honom på sin arm undan farligheter och på hjälmen norska vapenyxor därför att han med norska män börjat intaga riket åt konungen. Kung Erik gav honom hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland i förläning.

Hans griftehäll med detta vapen uthugget finns bevarad i Sköns nya kyrkas vapenhus, samma vapen var målat med guld och ljusa färger och hängde på kyrkoväggen. Antingen hade han själv eller sonen Herse Bure skrivit den krönika som låg förvarad i Sköns kyrka och som innehöll det som hade hänt under Fales tid. Skölden och skriften kom på 1500-talet att hamna i Åby kyrka vid Kalmar. Fale dog 1210. Fale lät bygga Byresholms slott, vilket senare blev förvandlat till Sköns första kyrka.

Johan Bureus nedtecknade detta på sin resa i Norrland 1600 - 1601: "I Skön ligger en griftesten på kyrkogården, där står inhugget ett vapen; uti skölden är en arm med stålhandske, ovanpå hjälmen äro två vapenyxor i kors. Samma vapen sägs vara Fale den unges som tjänte i konungens hov som (eg. för) en smådräng. När kriget stod mellan konungen i Sverige och Danmark och konungen vart fången, tog denne Fale konungens son -som barn var- och flydde in i Medelpad och uppfödde sonen i sin faders gård i Birsta i Skön socken och lät honom draga bondekläder tilll dess han 15 år och då ikädde han honom högtidelig kläd(er) och uppreste så Medelpada Ångermännen in till Strinne Hälsingarna Jämtarna, och drog allt framgint och avdrev jutarna och insatte så honom till konung igen. När nu pilten konung hade blivit, lät han sin tacksamhet emit Fale och gav honom till förläning Medelad, stycken av Ångermanland och Jämtland och gav honom ett vapen som nu står och (et) förbättrade hans gamla förfallna adelskap och gjorde honom till en ädling."
Minnessten över Fale Hin Unge i Nolby.Inskriptionen lyder: barksuain uk sihuastr uk friþi raistu stain þinsa aftiR
buri faþuri sin in farþain marka þ


Gift med
Ingeborg.

Barn:
Björn Fale Bure
Sigge Fale Bure
Herse Falesson Bure, född 1180, död 1270 efter


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11