Måns Gullesson
född 1460, död 1547
Måns Gullesson
f. 1460
Mällby
Överlännäs
d. 1547
Mällby
Överlännäs
Landsköpman


Biografi ] [ Barn ]
Gulle
NN

f. 1430

d.
Mällby, Överlännäs
Nämndeman, bonde

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Måns Gullesson, född 1460 i Mällby, Överlännäs, död 1547 i Mällby, Överlännäs. Landsköpman. Nämnd 1492-1547.

Landsköpman i Mällby, Överlännäs sn, nämnd 1535-1547. Död 1547 i Mällby, Överlännäs sn. Levnadsbeskrivning: Måns Gullesson omnämns i Stockholms stads tänkeböcker åren 1492, 1499 och 1547.
Barn:
Clemet Månsson. Bonde, Borgare o Landsköpman i Mällby o Öd nämnd 1542-1576 . Död 1576 i Öd,Gudmundrå sn (Landsarkivet i Härnösand).
Lasse Månsson, gift med Karin.
En dotter gift med Joen Eriksson, bonde i Klen, Torsåkers sn.
En dotter gift med kyrkoherden i Torsåker, Henrik Erici (Eriksson)

Ur Sten Thelaus: Elias Thelaus förfäder:

Källorna om Måns Gulleson är dels 1532 års hjälpgärd för Ångermanland, dels Stockholms stads tänleböcker. Hjälpskattelängden 1535, i anledning av kriget mot Lybeck, upptar endast förnamnet och den skatt som erlades, 10 öre för varje skattebonde, 8 öre för landbonde (arrendator) och 5 öre för husarm. De fattiga var befriade från skatt. För Mälby, som denna tid räknas till Dals socken, står Måns och han erlägger 10 öre.

Under äldre tid var det ingalunda ovanligt, att norrlännongar drog tvister inför Stockholms tingsrätt, som kanske den tiden ansågs som ett slags högre rättsinstans, hovrätter tillkommo ju först på 1600-talet. En orsak härtill kan ha varit, att man ej litade på att en rättvis dom skipades vid tinget, där släktskap och naboskap kunde medföra otillbörlig hänsyn.

Ur genealogisk synpunkt finns åtskilligt att hämta ur Stockholms stads tänkeböcker. Den 12 aug. 1499 uppräknas Måns Gullesons vittnen i Torsåkers skeppslag i Ångermanland "huilke som vitnede om then oret hanom sked aer aff prestin etc". Hur processen slutade är okänt. Tänkeböckerna tiger och en lucka i serien finns från april 1500 till 1503. Att föra en process med så många långväga vittnen, 9 st., bör ha varit kostsamt. Tyvärr anges ej närmare Måns Gullesons hemort, varför uppplysningen genealogiskt sett är osäker.

En Magnus Gulleson omtalas 1492 från Hälsingland i samband med en penningtransaktion. Utgivaren av tänkeboken anser tydligen att han hör hemma i Ångermanland och är samma person, som omtalas i tänkeboken 1499.

På säker mark är man dock i tänkeboken 1547 och jag återger det utförliga rättegångsreferatet:

Mons Gullerson, Hustru Karin

"Anno Domino 1547 then 26 dahen maii såtte fór retta på Stockholms rådhus her Peder Brage, her Jórenn Nordman. Botuedh Larson slodzfogte, M. Olaff Petri kyrkeherren, Jacob Bagge, Staffan Szasse samt med borgmestare och råådh ther samestedz. Thene dag kom jn fór rettenn fór fór:ne erlige herrar och oss hederliig man, herr Hindriich, kyrkeherre j Tórsåker j Anghermanelandh, fulmyndug på sin hustrves faders Wegna, Mons Gulleson j Medelby j Offre Lenes, och hans viderpartt med honom, Peder scriffuare, huilkin hustru Karines saluge Lasse Monsons hustrues fulmyndug war att sware fþr henne. Tenne her ...................

.................................................... Dherfóre dópde wij samme aegtenskap fór fult och giilt. Och all then arffue lott Mons Gullson tillfaller epter Swerigis beskriffne landzlag, som aer twedelane i all lóssóra, schall han haffua och hustru Karin en triding aff lóssóran. Och med thetta beskedh viiste the baden aff etc."

Av protokollet får vi veta, att kyrkoherden i Torsåker, herr Henrik, var gift med en dotter till Måns Gulleson samt att Måns hade en son, Lasse Månsson, som omkommit och att tvisten gällde fördelningen av lösöret mellan änkan Karin och Måns. Om ev. jordinnehavsägs ingenting och detta med rätta. Någon delning av jorden mellan Karin och Måns kunde ej ske, såvida det ej rörde sig om intaga å allmänningsjord, som räknades som lösöre. Gällde det däremot jordafång genom arv förblev jorden vanligen inom släkten, fädernejord inom mannens, mödernejord inom hustruns släkt.


Gift med
Karin, född i Mällby, Överlännäs, död i Mällby, Överlännäs.

Barn:
Lars Månsson, född cirka 1500, död 1545
Kerstin Månsdotter, född 1510, död 1573
NN Månsdotter, född cirka 1515
Klement Månsson, född 1524, död 1576


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11