Hemming Hemminsson (kvadrerad sköld)
född 1310, död efter 1367
Hemming Hemminsson (kvadrerad sköld)
f. 1310


d. efter 1367


Fogde i Värmland


Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Hemming Hemminsson (kvadrerad sköld), född 1310, död efter 1367. Fogde i Värmland.

Av Hemming Hemmingsson (kvadrerad sköld) fick Kristina Anundsdotter 16/8 1345 som morgongåva hälften av hans gods i Värmland. Från ett tidigare äktenskap hade hon sonen Harald. När Hemming 1354 med sina småsvenner och sin son (Amund?) låg i sitt härbärge och "vaktädhä konungx skath", kommo hans systerson Ivar och hans styvson Harald och ville in där. Då dörrvakten nekade dem detta, slogo de sönder dörren. Hemming rusade ut, och de förklarade vad de ville, och så samsades de inne i stugan. När de sedan gått ut, kom Haralds småsven springande och påstod, att Hemming förrått dem. De sprungo då in igen och anföllo Hemming, som ensam värjde sig mot dem och tvangs dräpa båda, medan han själv fick fjorton sår. Om denna dramatiska händelse berättar ett brev 23/3 1354. För att gälda böterna för dråpet sålde Hemming hustruns gods Vall i Visnums socken och Hedkärr i (Södra) Råda. Som ersättning gav han henne 23/11 1362 den hälft i Kyrkebyn och Höves i Arvika socken, som inte redan förut var hennes morgongåva, och förordnade, att även denna hälft skulle ägas av henne på likadana villkor. Genom ett i Dalaborg 6/6 1378 daterat brev har Kristina Anundsdotter tillsammans med sin son Amund Hatt och sin syster Märta sålt flera gårdar i Eksjö, Bankeryds, Järstorps, Rogberga och Ljungarums socknar i S. Vedbo och Tveta härad till drotsen Bo Jonsson (Grip). Det är anmärkningsvärt, att detta i Dalaborg daterade brev gällde gårdar inom den av kung Albrekt behärskade delen av Sverige. Märkligt är också, att Amund Hatt i detta sammanhang givit herr Ulf Jonsson (Roos af Ervalla), häradshövding på Dal, en fullmakt att gravera Amunds eget, hans mors och hans mosters sigill. Kristina Anundsdotter levde ännu 24/10 1392, när hon gav sitt samtycke till att sonen Amund Hatt sålde en gård i Tivavads kyrkby, som hon ägt. Det förtjänar påpekas att de båda breven 6/6 1378 och 24/10 1392 liksom redan brevet 23/11 1362 också beseglades av Kristina Anundsdotters systerson Magnus Loghasson, såsom förut omtalats. Ett kvitto av Riseberga kloster 10/6 1351 visar, att Hemming Hemmingsson en tid varit klostrets syssloman (prouisor) i Värmland. I Örebro 13/4 1352 tillbytte han sig en gård Näs i (Visnums) Kil socken av klostret mot en gård Vall samt 30 mark pgr eller 2 läster spannmål. Eftersom han sades ej ha givit klostret den överenskomna ersättningen förordnade kung Magnus 16/6 1354 två präster och två lekmän att undersöka och döma i saken. Tydligen har bytet återgått före 1362. Flera andra brev handla om hans godsförvärv i Värmland. Av drottning Blanka fick han från Bohus 1358 ansvarsfrihet för den tid han varit fogde i Värmland. Han förekommer som levande senast 9/1 1367. Källa: artikeln "Kammarmästaren Ingemar Ragvaldsson och hans arvingar" av Jan Liedgren i Svenska släktforskarförbundets årsbok 1988.

Eric Fernow - "Beskrivning över Värmland" - 13

Om Hemming Hemmingsson berättas utförligt av Liedgren 1988 ss. 231 f. På våren 1354, det vill säga innan kung Magnus utfärdade det ovan nämnda brevet om rannsakningen av jordaffären mellan Hemming och Riseberga, hade Hemming råkat ut för en stor olycka. Då han vaktade kungens skatt blev han överfallen, dräpte två män men skadades själv svårt. Möjligen har detta bidragit till hans oförmåga att betala nunnorna enligt överenskommelsen. För att kunna betala de skulder, troligen böter, som han råkat i på grund av dråpen tvangs han sälja ett par av hustruns gårdar, bland dessa Vall.

SDHK-nr: 5214

Utfärdat: 13450816 Innehåll:Hemming Hemmingsson giver sin hustru Christina hälften av sina gods i Värmland i morgongåva med föreskrift om arvsföljden.

Lars Magnusson, Thorgerus Djäken, lagman i Värmland, kyrkoherde Sigge samt utfärdaren beseglar.

SDHK-nr:6363

Utfärdat: 13520413, Örebro Innehåll: Hemming Hemmingsson ingår ett jordaskifte med Riseberga kloster, varvid han får dettas jord Näs i Kils socken i Värmland, och lämnar i stället sin jord Vall jämte mellangift av antingen 30 mark penningar eller två läster korn.

Nils i Tingvalla, kanik i Skara, Harald, underlagman i Värmland, Nils Gädda, Brynolf Bøkøløff, Magnus Jonsson samt utfärdaren beseglar.

I sin helhet översatt: "Jag Hemming Hemmingsson sänder en evig hälsning i Herren till alla de som kommer att beskåda eller höra föreliggande brev. Genom brevets innehåll tillkännager jag att jag har gjort ett jordabyte med den risebergensiska församlingen i så måtta, att församlingen i Riseberga har avyttrat till mig sina gårdar, kallade Näs i Kils socken i Värmlands landskap, med alla ägor inom och utom stängslen, nära eller fjärran belägna, förutnämnda av alla de slag och allestädes. Och jag har avhänt mig mina jordegendomar, kallade Vall, på liknande sätt utan alla invändningar och tvister med evig äganderätt. Då äganderätten till förutnämnda egendomar har avhänts mig och mina arvingar har sannerligen egendomarna Näs med förutnämnda ägor bestämt överlåtits till mig och mina arvingar till evinnerligt ägande, dock med tillägg av ett villkor: att jag sannerligen förbinds genom de närvarande att till denna församling betala 30 marker penningar eller två läster spannmål. Givet i Örebro i herrans år 1352 den sjätte dagen efter påsk under hedervärda mäns, kaniken i Skara herr Nils av Tingvallas, Värmlands underlagman Haralds, Nils Gäddas, Brynulf Boklövs och Magnus Jonssons sigill tillsammans med mitt eget vidhängda brevet." ref: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/54786/1/gupea_2077_54786_1.pdf

Om Nils kanik i Skara (http://runeberg.org/display.pl?mode=makechapter&work=skarahe1&pages=0007-0055&whichchapter=0): 31. Nils, kallad Nicolaus de Kaln (Kålland), var född i Råda församling af Kållands härad. Han blef biskop Laurentii efterträdare och har under striderna mellan Albrecht och de sista Folkungarne "i örlig lidit mycken bedröfvelse och orätt". Att han varit en ansedd man, synes deraf, att han jemte biskopen i Linköping och tre mäktige herrar utsågs till underhandlare mellan kon. Albrecht, kon. Håkan och Hansestäderna i Lödöse 1370. Af kon. Magnus hade han en stor summa penningar att fordra och emottog derföre i pant konungens slägtgods Aranäs. Men då kon. Albrecht sedan skänkte denna egendom till Gerhard Snakenborg, måste bisk. Nils igenlösa den med 100 mark löduga 1373. Han var nitisk för kyrkans bästa, gifvande äfven frikostigt af egna medel; höll visitationer, äfven i Wermland. Dog 1386.

SDHK-nr: 8209

Utfärdat: 13621123 Innehåll:Hemming Hemmingsson ger till sin hustru Kristina Amundsdotter halva Kyrkebyn och halva Höves i Arvika socken - den andra hälften därav hade hon fått som morgongåva (DS nr 3986) - i utbyte mot hennes gods Vall och halva Hedåker, vilka han givit som lösen för sin olycka. Dessa gods skall behållas oskiftade av den efterlevande maken och sedan skiftas mellan deras barn. Om hon överlever barnlös, skall hon få allt hans fasta och lösa gods i Värmland för den olycka och skada han vållat henne (se DS nr 5013).

Johannes Bengtsson, Nanne Abjörnsson, Harald Thorgersson, Magnus Lugesson samt utfärdaren beseglar.

Obs
Möjligen är denne Magnus samme som omtalas i det tidigare brevet som Magnus Jonsson
SDHK-nr: 8322

Utfärdat: 13630611, Ulleruds kyrka Innehåll: Kyrkoherden Lars i Sunne, kyrkoherden Eskil i Kil och dennes broder Lars Djäken kungör att den förres systerson och de båda senares kusin för två eller tre år sedan i deras och många andras närvaro förklarat sig ha sålt sitt gods i Läckötorpen i Ottestads socken till biskop Nils i Skara och uppburit betalning därför, varvid alla släktingar givit sitt samtycke och avstått från den bördsrättstalan som de enligt Västgötalagen möjligen skulle kunna göra gällande.

Rangvald Karlsson, kanik i Skara, Johannes Bengtsson, Hemming Hemmingsson, Björn Djäken samt utfärdarna Lars och Eskil beseglar.

SDHK-nr: 9038

Utfärdat: 13670109, Apertin i Stora Kil Innehåll: Ingel i Mässvik kungör att han upplåtit till Erik Kettilsson (Puke), riddare och marsk i Sverige, båda gårdarna Mässvik i Bro socken, Näs härad, i Värmland med alla tillägor utan undantag, och erkänner att han fått full betalning, varför han avhänder sig och sina arvingar samma gods efter landslagen till herr Erik och hans arvingar till evärdelig ägo.

Utfärdaren samt Gudmund Gren, Filip Karlsson, Hemming Hemmingsson, herr Eskil i Kil beseglar.

SDHK-nr: 23005

Utfärdat: 14380618, Bobergs häradsting Innehåll: Karl Nilsson, häradshövding i Bobergs härad, meddelar fasta på ½ attung jord i Navestad, Skeppsås socken, som Bo Ingulfsson både givit och sålt till Vadstena kloster. Fastar var Magnus Arvidsson, Birger Magnusson, Hemming Hemmingsson, Birger Nilsson, Lars Petersson, Peter Tomasson, Birger Östensson, Johan Joarsson, Peter Kämpe, Magnus Petersson, Finvid Ingevaldsson och Bengt Magnusson. Brevutfärdaren beseglar.

SDHK-nr: 23004

Utfärdat: 14380618, Bobergs häradsting Innehåll: Karl Nilsson, häradshövding och domhavande i Bobergs härad, meddelar fasta på den sydligaste gården i Tegneby, Älvestads socken, som Lars Haraldsson sålt till Vadstena kloster. Fastar var Magnus Arvidsson, Birger Magnusson, Hemming Hemmingsson, Anders Nilsson, Lars Petersson, Peter Tomasson, Olof Bjugge, Anund Gunnarsson, Peter Nilsson, Sven Sunesson, Birger Petersson och Johan Bruse. Brevutfärdaren beseglar.


Gift med
Kristina Anundsdotter Hatt, född 1320, död 1392.

Barn:
Amund Hemmingsson Hatt (d.y.), född 1345, död 1413


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2020-10-11